دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 

مجموعه راهنماهاي خدمات الكترونيك دانشگاه

كاربران گرامي مي‌توانند جهت استفاده بهينه از خدمات الكترونيك دانشگاه از مجموعه راهنماهاي ذيل بهره برداري نمايند:
 
 
نحوه استفاده كاركنان سازمان مركزي دانشگاه از شبكه اينترنت بي‌سيم ساختمان مركزي (تلفن همراه):
 
مركز آمار و فناوري اطلاعات
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران