دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 

مجموعه شيوه نامه هاي فنآوري اطلاعات

شيوه نامه ارائه خدمات ديتا سنتري مديريت آمار و فنآوري اطلاعات

شيوه نامه طراحي و راه اندازي وب سايت هاي دانشگاه

پيوست فني طراحي وب سايت

 راهنماي وبومتريكس (ربته بندي وب سايتهاي دانشگاهي دنيا)

شاخص هاي طراحي و ارتقاء محتواي وب سايت انگليسي (دانشكده ها)

شيوه نامه الزامات فني سامانه هاي دانشگاه جهت اتصال به سامانه احراز هويت متمركز

قواعد ميزباني، خدمات Hosting و تائيديه فني ادمين

 

مركز آمار و فناوري اطلاعات
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران