دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 

آمار اعضاي هيأت علمي

1- تعداد اعضاي هيأت علمي بر حسب جنسيت:
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
2- تعداد اعضاي هيأت علمي بر حسب نوع استخدام و جنسيت :
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
3- تعداد اعضاي هيأت علمي بر حسب مرتبه علمي و واحد محل خدمت :
سال 1394
سال 1393
سال 1392
سال 1391
سال 1390
سال 1389
سال 1388
سال 1387
سال 1386
سال 1385
مركز آمار و فناوري اطلاعات
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران