دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 

آمار دانشجويان شاغل به تحصيل (بر اساس اطلاعات ارديبهشت ماه هر سال)

:: تعداد دانشجويان دانشگاه بر حسب جنسيت :

     
             
     
             
     

:: تعداد دانشجويان دانشگاه بر حسب مقطع تحصيلي:

     
             
     
             
     

:: تعداد دانشجويان دانشگاه بر حسب دانشكده و مقطع تحصيلي:

 

     
             
     
             
     

 

 

مركز آمار و فناوري اطلاعات
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران