دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 

آمار دانشجويان

1- تعداد دانشجويان دانشگاه بر حسب جنسيت :
سال تحصيلي 95-1394
سال تحصيلي 94-1393
سال تحصيلي 93-1392
سال تحصيلي 92-1391
سال تحصيلي 91-1390
سال تحصيلي 90-1389
سال تحصيلي 89-1388 
سال تحصيلي 88-1387
سال تحصيلي 87-1386
سال تحصيلي 86-1385
2- تعداد دانشجويان دانشگاه بر حسب مقطع‌تحصيلي :
سال تحصيلي 95-1394
سال تحصيلي 94-1393
سال تحصيلي 93-1392
سال تحصيلي 92-1391
سال تحصيلي 91-1390
سال تحصيلي 90-1389
سال تحصيلي 89-1388
سال تحصيلي 88-1387
سال تحصيلي 87-1386
سال تحصيلي 86-1385
3- تعداد دانشجويان دانشگاه بر حسب دانشكده و مقطع تحصيلي :
سال تحصيلي 95-1394
سال تحصيلي 94-1393
سال تحصيلي 93-1392
سال تحصيلي 92-1391
سال تحصيلي 91-1390
سال تحصيلي 90-1389
سال تحصيلي 89-1388
سال تحصيلي 88-1387
سال تحصيلي 87-1386
سال تحصيلي 86-1385
مركز آمار و فناوري اطلاعات
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران