دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 

آمار برنامه‌هاي آموزشي

1- برنامه‌هاي آموزشي داير در دانشگاه :
برنامه‌هاي آموزشي داير در دانشگاه (همه دانشكده‌ها) در هر  مقطع طي سال‌تحصيلي 95-1394
2- برنامه‌هاي آموزشي داير در دانشكده :
1- دانشكده بهداشت - سال‌تحصيلي 95-1394
2- دانشكده پرستاري و مامايي طي سال‌تحصيلي 95-1394
3- دانشكده پزشكي طي سال‌تحصيلي 95-1394
4- دانشكده پيراپزشكي طي سال‌تحصيلي 95-1394
5- دانشكده توانبخشي طي سال‌تحصيلي 95-1394
6- دانشكده داروسازي طي سال‌تحصيلي 95-1394
7- دانشكده دندانپزشكي طي سال‌تحصيلي 95-1394
8- دانشكده طب سنتي طي سال‌تحصيلي 95-1394
9- دانشكده علوم تغذيه و رژيم شناسي طي سال‌تحصيلي 95-1394
10- دانشكده فناوري‌هاي نوين پزشكي طي سال‌تحصيلي 95-1394
11- دانشكده مجازي طي سال‌تحصيلي 95-1394
پرديس بين‌الملل طي سال‌تحصيلي 95-1394
پرديس دوره‌هاي شبانه طي سال‌تحصيلي 95-1394
مركز آمار و فناوري اطلاعات
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران