دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 

برنامه‌هاي آموزشي

برنامه‌هاي آموزشي داير در دانشگاه طي سال تحصيلي 95-1394:

 

          :: برنامه‌هاي آموزشي داير در دانشگاه (همه دانشكده‌ها) در هر  مقطع تحصيلي

برنامه‌هاي آموزشي داير در دانشكده طي سال تحصيلي 95-1394:

 

          :: دانشكده بهداشت

 

          :: دانشكده پرستاري و مامايي

 

          :: دانشكده پزشكي

 

          :: دانشكده پيراپزشكي

 

          :: دانشكده توانبخشي

 

          :: دانشكده داروسازي

 

          :: دانشكده دندانپزشكي

 

          :: دانشكده طب سنتي

 

          :: دانشكده علوم تغذيه و رژيم شناسي

 

          :: دانشكده فناوري‌هاي نوين پزشكي

 

          :: دانشكده مجازي

    

          :: پرديس بين‌الملل

 

          :: پرديس دوره‌هاي شبانه

  

 

 

مركز آمار و فناوري اطلاعات
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران