دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 

سالنامه آماري سال 1395 (اطلاعات 1394)

طرح جلد
بسم الله الرحمن الرحيم
شناسنامه
فهرست عناوين
پيام رياست محترم دانشگاه
فصل اول: معرفي دانشگاه
شناسنامه فصل اول
تاريخچه و مأموريت‌هاي اصلي
دانشگاه در محور ارائه خدمت‌
دانشگاه در محور توليد و توسعه علم
جمعيت و مناطق تحت پوشش مستقيم دانشگاه
ارتباط با مجموعه‌هاي دانشگاه
مجموعه‌هاي آموزشي، پژوهشي و درماني دانشگاه
فصل دوم: آموزش
شناسنامه فصل دوم
پيام معاون محترم آموزش دانشگاه
دانشگاه در حوزه آموزش
كليات اعضاي هيأت علمي دانشگاه
اعضاي هيأت علمي دانشكده‌ بهداشت
اعضاي هيأت علمي دانشكده‌ پرستاري و مامايي
اعضاي هيأت علمي دانشكده پزشكي
اعضاي هيأت علمي دانشكده‌ پيراپزشكي
اعضاي هيأت علمي دانشكده‌ توانبخشي
اعضاي هيأت علمي دانشكده‌ داروسازي
اعضاي هيأت علمي دانشكده‌ دندانپزشكي
اعضاي هيأت علمي دانشكده‌ طب سنتي
اعضاي هيأت علمي دانشكده علوم تغذيه و رژيم شناسي
اعضاي هيأت علمي دانشكده فناوري‌هاي نوين پزشكي
اعضاي هيأت علمي دانشكده مجازي
اعضاي هيأت علمي پرديس بين‌الملل
اعضاي هيأت علمي شاغل در بيمارستان‌هاي دانشگاه
كليات دانشجويان دانشگاه
آمار و شاخص‌هاي منتخب آموزشي دانشگاه
دانشجويان دانشكده بهداشت (قطب علمي آموزش علوم بهداشتي)
دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي
دانشجويان دانشكده پزشكي
دانشجويان دانشكده پيراپزشكي
دانشجويان دانشكده توانبخشي
دانشجويان دانشكده داروسازي     
دانشجويان دانشكده دندانپزشكي
دانشجويان دانشكده طب سنتي
دانشجويان دانشكده علوم تغذيه و رژيم‌شناسي
دانشجويان دانشكده فناوري‌هاي نوين پزشكي
دانشجويان دانشكده مجازي (قطب علمي يادگيري الكترونيكي در علوم پزشكي)
دانشجويان پرديس بين‌الملل
دانشجويان دوره‌هاي شبانه
دانشجويان مقطع دكتراي تخصصي پژوهشي 
كليات دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشگاه علوم پزشكي تهران
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده بهداشت 
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده پرستاري و مامايي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده پزشكي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده پيراپزشكي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده توانبخشي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده داروسازي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده دندانپزشكي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده طب سنتي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده علوم تغذيه و رژيم شناسي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده فناوري‌هاي نوين پزشكي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده مجازي
دانشجويان پذيرفته‌شده در پرديس بين‌الملل
دانشجويان دوره‌هاي شبانه
دانشجويان پذيرفته‌شده در مقطع دكتراي تخصصي پژوهشي 
كليات دانش‌آموختگان دانشگاه
دانش‌آموختگان دانشكده بهداشت
دانش‌آموختگان دانشكده پرستاري و مامايي
دانش‌آموختگان دانشكده پزشكي
دانش‌آموختگان دانشكده پيراپزشكي
دانش‌آموختگان دانشكده توانبخشي
دانش‌آموختگان دانشكده داروسازي
دانش‌آموختگان دانشكده دندانپزشكي
دانش‌آموختگان دانشكده طب سنتي
دانش‌آموختگان دانشكده علوم تغذيه و رژيم شناسي
دانش‌آموختگان دانشكده فناوري‌هاي نوين پزشكي
دانش‌آموختگان دانشكده مجازي
دانش‌آموختگان پرديس بين‌الملل
دانش‌آموختگان دكتراي تخصصي پژوهشي
دانش‌آموختگان دوره‌هاي شبانه
دانشجويان غيرايراني دانشگاه
پذيرفته شدگان آزمون سراسري سال 1394 در دانشگاه
امتحانات نهايي دانش‌نامه تخصصي و فوق‌تخصصي كشور
آموزش مجازي
مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
جشنواره‌هاي آموزشي
المپياد و استعدادهاي درخشان
تسهيلات بنياد ملي نخبگان
 فصل سوم: پژوهش
شناسنامه فصل سوم
پيام معاون محترم تحقيقات و فناوري دانشگاه
پژوهش دانشگاه در يك نگاه
هيأت علمي پژوهشي دانشگاه
توليد و انتشار مقالات
تشويق مقالات
ارائه خدمات مشاورهاي بهبود كيفيت نگارش مقالات
برگزاري كارگاه‌هاي توانمند‌سازي نگارش علمي مقالات
علم‌سنجي اعضاي هيأت علمي دانشگاه
مصوبات شوراي انتشارات
تأليف كتاب
ثبت اختراعات و ابداعات (پتنت‌ها)
طرح‌هاي تحقيقاتي
دانشمندان برتر جهان در حوزه علوم پزشكي (يك درصد)
اعتبارات ويژه پژوهشي دانشگاه
رتبه‌بندي ESI
نتايج آخرين ارزشيابي فعاليت‌هاي پژوهشي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور
دانشگاه در جشنواره‌هاي دانشگاهي و ملي
ارزشيابي مراكز تحقيقاتي دانشگاه در آخرين ارزشيابي وزارت بهداشت
امكانات و منابع كتابخانه‌ها
تأمين منابع الكترونيك و مجلات علمي دانشگاه
پژوهشگاه‌ها، پژوهشكده‌ها و مراكز تحقيقاتي
دانشجويان دكتراي تخصصي پژوهشي
همكاري دانشگاه، صنعت و جامعه
پژوهش‌هاي علمي دانشجويان
توسعه تحقيقات باليني
فصل چهارم: درمان
شناسنامه فصل چهارم
پيام معاون محترم درمان دانشگاه
تعاريف و مفاهيم خدمات بستري در بيمارستان‌هاي دانشگاهي
نحوه محاسبه شاخص‌هاي بستري
كليات مربوط به خدمات بستري در بيمارستان‌هاي دانشگاهي
ميزان اشغال تخت- درصد تخت روز اشغالي
متوسط اقامت بيمار
نسبت سزارين و زايمان طبيعي
پيوند اعضاء
بيماران بستري شده به تفكيك نوع بيمه
فعاليت گزارش شده در بيمارستان‌هاي دانشگاهي
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ امام خميني(ره)- به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ اميراعلم- به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده انستتو كانسر- به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ بهارلو- به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ بهرامي- به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ جامع بانوان آرش- به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ جامع زنان ياس- به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ دكتر شريعتي- به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ رازي- به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ روان‌پزشكي روزبه- به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ سينا- به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ ضيائيان- به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ فارابي- به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده مركز طبي كودكان- به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده مركز قلب تهران- به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ وليعصر(عج)- به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده مجتمع بيمارستاني امام خميني‌(ره)- به تفكيك ماه
تعاريف و مفاهيم خدمات سرپايي بيمارستان‌هاي دانشگاهي
نحوه محاسبه شاخص‌هاي خدمات سرپايي
كليات گزارش خدمات سرپايي در بيمارستان‌هاي دانشگاهي
مراجعه به درمانگاه‌هاي اورژانس بيمارستان
اعمال جراحي سرپايي انجام شده به تفكيك بيمارستان
خدمات انجام شده در درمانگاه‌هاي اورژانس و تخصصي به تفكيك بيمارستان
مراجعين اورژانسي بستري شده در بخش‌هاي بستري به تفكيك بيمارستان
مراجعين به پيراپزشك و خدمات پيراپزشكي به تفكيك بيمارستان
شاخص‌هاي سرپايي استخراج شده از عملكرد بيمارستان‌هاي دانشگاهي
توزيع مراجعين به درمانگاه‌هاي تخصصي به تفكيك بيمارستان
توزيع مراجعين به پيراپزشكان به تفكيك بيمارستان
مراجعين به واحدهاي پاراكلينيكي به تفكيك بيمارستان
مراجعين و خدمات واحدهاي تشخيصي‌درماني(پرتونگاري) به تفكيك نوع خدمت
خدمات ناباروري در بيمارستان‌هاي دانشگاهي
اجراي طرح تحول نظام سلامت در دانشگاه
فوت‌شدگان در بيمارستان‌هاي دانشگاهي
عملكرد بخش‌هاي مراقبت‌هاي ويژه در بيمارستان‌هاي دانشگاه
واحدهاي تشخيصي‌درماني فعال در مناطق تحت پوشش دانشگاه
فصل پنجم: بهداشت
شناسنامه فصل پنجم
پيام معاون محترم بهداشت دانشگاه
جمعيت و مناطق تحت پوشش
مراكز ارائه دهنده مراقبت‌هاي اوليه بهداشتي
پزشك خانواده 
مراجعين سرپايي مراكز بهداشتي‌درماني
مشاركت‌هاي مردمي، پزشكان طرحي، اشتغال و آموزش بهورزان
سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس
باروري سالم و جمعيت
شاخص‌هاي سلامت مادران
سلامت كودكان
شاخص‌هاي مراقبت كودك سالم
سلامت ميان‌سالان
سلامت سالمندان
سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد
سلامت دهان و دندان
مبارزه با بيماري‌هاي واگيردار
سلامت محيط و بهداشت كار
طرح بسيج سلامت نوروزي
كنترل مواد لبني و كشاورزي
برنامه بهداشت كشاورزي
برنامه كنترل و حذف و كاهش گرد و غبار سيليس
برنامه روشنايي مطلوب محيط كار
برنامه بهداشت حرفه‌اي در مراكز بهداشتي‌درماني و بيمارستان‌ها
مراكز كار با پرتو و كارگاه‌هاي تحت پوشش
بررسي مشاغل سخت و زيان‌آور در كميته بدوي و تجديد نظر استان تهران
آموزش و ارتقاء سلامت
دارو و تجهيزات پزشكي
طرح جهادي دست‌هاي مهربان
واحدهاي عملياتي شبكه‌هاي بهداشت و درمان
خدمات سرپايي به مراجعين مراكز بهداشتي‌درماني
فصل ششم: غذا و دارو
شناسنامه فصل ششم
پيام معاون محترم غذا و دارو
نظارت بر مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي
آزمايشگاه كنترل مواد غذايي،‌ آرايشي و بهداشتي
نظارت بر امور دارويي و مواد مخدر
داروخانه‌هاي فعال در مناطق تحت پوشش دانشگاه
داروخانه‌هاي زيرمجموعه دانشكده داروسازي و داروخانه‌هاي بيمارستاني
مركز اطلاعات دارو پزشكي 13 آبان
مركز مهارت‌هاي داروخانه سرپايي
بازرسي و پايش عملكرد داروخانه‌هاي بيمارستاني دانشگاه
تجهيزات پزشكي
فصل هفتم: امور رفاهي (دانشجويان و كاركنان)
شناسنامه فصل هفتم
اسكان و خدمات خوابگاهي
كتابخانه‌هاي خوابگاهي
اياب و ذهاب دانشجويان
پوشش شبكه‌اي خوابگاه‌ها
تغذيه و نظارت بر امور مرتبط با تغذيه دانشجويان
فعاليت‌هاي فرهنگي و فوق برنامه دانشجويي
اعتبارات، تسهيلات رفاهي و كار دانشجويي
ارائه درس تربيت‌بدني 1 و 2
بهداشت و درمان دانشجويان
فعاليت‌هاي مركز بهداشت و درمان دانشجويان(درمانگاه كوي دانشگاه)
مشاوره و سلامت روان دانشجويي
دومين جشنواره دانشجويي ابن سينا
امور رفاهي كاركنان و اهم خدمات ارائه شده
زيرساخت‌ها و فعاليت‌هاي ورزشي دانشگاه
عملكرد دانشگاه در حوزه ورزش
فصل هشتم: حوزه بين‌الملل
شناسنامه فصل هشتم
دانشجويان پرديس بين‌الملل
پذيرش دانشجويان خارجي
دانشجويان خارجي پرديس بين‌الملل
آزمون‌هاي جامع
هيأت علمي و مدرسين پرديس بين‌الملل
پايان‌نامه‌ها و طرح‌هاي تحقيقاتي
امكانات و منابع پرديس بين‌الملل
اعتباربخشي
تفاهمنامه‌هاي بين‌المللي دانشگاه
جذب اساتيد برجسته بين‌المللي
حضور دانشگاه در برنامه‌هاي بين‌المللي
رتبه‌بندي‌هاي بين‌المللي
بورس‌ها و مأموريت‌هاي آموزشي خارج كشور
تعاملات علمي در سطح بين‌المللي
فصل نهم: نيروي انساني و توسعه 
شناسنامه فصل نهم
كليات كاركنان غير هيأت علمي دانشگاه
الف) كاركنان حوزه آموزش
ب) كاركنان حوزه بهداشت
ج) كاركنان حوزه درمان
د) كاركنان حوزه پژوهش
هـ) كاركنان حوزه دانشجويي و فرهنگي
و) كاركنان حوزه غذا و دارو
ز) كاركنان حوزه بين‌الملل
ح) كاركنان حوزه مديريتي- ستادي
اعتبارات
برون‌سپاري
پروژه‌هاي عمراني دانشگاه
خيرين سلامت در دانشگاه 
فصل دهم: فرهنگ، ارتباطات و روابط عمومي
شناسنامه فصل دهم
برنامه‌هاي فرهنگي
نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري
روابط عمومي دانشگاه
ارتباط با دانش‌آموختگان
موزه ملي تاريخ علوم پزشكي
فصل يازدهم: واحدهاي اجرائي - ستادي
شناسنامه فصل يازدهم
بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات 
هسته تحقيق و نظردهي و هيأت اجرايي جذب
هسته گزينش كاركنان
خصوصيات شبكه دانشگاه
گزارش وب‌سنجي و ارائه خدمات الكترونيك
مجوز خريد و عقد قرارداد نرم‌افزار و سخت‌افزار
مكاتبات اداري (اتوماسيون اداري)
يكپارچه‌سازي و گسترش آمار در دانشگاه
هيأت امناء، شوراي دانشگاه، هيأت رئيسه
مركز آمار و فناوري اطلاعات
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران