دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 

سالنامه آماري سال 1386 (اطلاعات 1385)

طرح جلد
بسم الله الرحمن الرحيم
شناسنامه
فهرست عناوين
پيام رياست محترم دانشگاه
پيام معاون محترم پژوهشي دانشگاه
فصل اول: دانشگاه در يك نگاه
شناسنامه فصل اول
جايگاه دانشگاه در توسعه علم و خدمت‌رساني
جغرافيا و جمعيت تهران
منطقه تحت پوشش خدمات دانشگاه
توزيع سني و جنسي جمعيت تحت پوشش خدمات دانشگاه
مجموعه‌ ستادي دانشگاه
مجموعه‌هاي آموزشي، پژوهشي و درماني
تسهيلات رفاهي
روابط عمومي
مديريت روابط دانشگاهي، امور بين‌الملل و سمينارها
فصل دوم: آموزش
شناسنامه فصل دوم
پيام معاون محترم آموزش دانشگاه
كليات اعضاي هيأت علمي
وضعيت اعضاي هيأت‌علمي دانشگاه در مقايسه با آمار كشوري
اعضاي هيأت علمي دانشكده‌ بهداشت
اعضاي هيأت علمي دانشكده‌ پرستاري و مامايي
اعضاي هيأت علمي دانشكده پزشكي
اعضاي هيأت علمي دانشكده‌ پيراپزشكي
اعضاي هيأت علمي دانشكده‌ توانبخشي
اعضاي هيأت علمي دانشكده‌ داروسازي
اعضاي هيأت علمي دانشكده‌ دندانپزشكي
اعضاي هيأت علمي شاغل در بيمارستان‌هاي دانشگاه
كليات دانشجويان دانشگاه
دانشجويان دانشكده بهداشت
دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي
دانشجويان دانشكده پزشكي
دانشجويان دانشكده پيراپزشكي
دانشجويان دانشكده توانبخشي
دانشجويان دانشكده داروسازي
دانشجويان دانشكده دندانپزشكي
كليات دانش‌آموختگان
دانش‌آموختگان دانشكده بهداشت
دانش‌آموختگان دانشكده پرستاري و مامايي
دانش‌آموختگان دانشكده پزشكي
دانش‌آموختگان دانشكده پيراپزشكي
دانش‌آموختگان دانشكده توانبخشي
دانش‌آموختگان دانشكده داروسازي
دانش‌آموختگان دانشكده دندانپزشكي
كليات دانشجويان پذيرفته‌شده
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده بهداشت
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده پرستاري و مامايي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده پزشكي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده پيراپزشكي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده توانبخشي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده داروسازي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده دندانپزشكي
دانشجويان اخراجي و انصرافي
شاخص‌هاي دانشجويي
مركز مطالعات و توسعه آموزش
 فصل سوم: پژوهش
شناسنامه فصل سوم
پيام معاون محترم پژوهشي دانشگاه
تاريخچه
افتخارات معاونت پژوهشي در ارزشيابي فعاليت‌هاي پژوهشي و جشنواره رازي
هيأت علمي پژوهشي
كاركنان بخش ستادي معاونت پژوهشي معاونت پژوهشي و واحدهاي تابعه
مديريت‌ها و واحدهاي تابعه معاونت پژوهشي
مديريت امور پژوهشي
مديريت آمار و اطلاع‌رساني پزشكي
كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه
دفتر هماهنگي مراكز تحقيقاتي دانشگاه
دفتر همكاري دانشگاه با صنعت و جامعه
مركز پژوهش‌هاي علمي دانشجويان
مراكز توسعه پژوهش
واحد انتشارات، تشويق مقالات و علم سنجي
واحد چاپخانه
موزه ملي تاريخ علوم پزشكي
فصل چهارم: بهداشت و درمان
شناسنامه فصل چهارم
پيشگفتار
خلاصه فعاليت‌هاي بيمارستان‌هاي تابعه دانشگاه
بيمارستان‌هاي دانشگاهي تابعه دانشگاه
بيمارستان‌هاي غيردانشگاهي تحت نظارت دانشگاه
كليات فعاليت بيمارستان‌هاي تابعه دانشگاه
فعاليت بيمارستان وليعصر (عج)
فعاليت بيمارستان امام خميني (ره)
فعاليت بيمارستان انستيتو كانسر
فعاليت بيمارستان سينا
فعاليت بيمارستان دكترشريعتي
فعاليت بيمارستان ضيائيان
فعاليت بيمارستان فارابي
فعاليت بيمارستان بهرامي
فعاليت بيمارستان اميراعلم
فعاليت بيمارستان بهارلو
فعاليت بيمارستان مركز طبي كودكان
فعاليت بيمارستان روزبه
فعاليت بيمارستان رازي
فعاليت بيمارستان روئين تن آرش
فعاليت بيمارستان ميرزاكوچك خان
فعاليت بيمارستان مركز قلب تهران
فعاليت بيمارستان‌هاي دانشگاهي به تفكيك ماه‌هاي سال (از فروردين تا اسفند)
سرانه كاركرد پرسنل فني آزمايشگاه بيمارستان‌هاي تابعه دانشگاه
سرانه كاركرد پرسنل فني واحدهايي تصويربرداري بيمارستان‌هاي تابعه دانشگاه
آمار فوت‌شدگان بيمارستان‌هاي تابعه دانشگاه
آمار واحدهاي تشخيصي- درماني
شبكه‌هاي بهداشتي- درماني
فعاليت‌هاي بخش دارويي و مواد غذايي و بهداشتي، آرايشي
پيوست:
پيوست‌ها
مركز آمار و فناوري اطلاعات
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران