دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 

سالنامه آماري سال 1387 (اطلاعات 1386)

طرح جلد
بسم الله الرحمن الرحيم
شناسنامه
فهرست عناوين
پيام رياست محترم دانشگاه
فصل اول: معرفي دانشگاه
شناسنامه فصل اول
جايگاه دانشگاه در توسعة علم و خدمت رساني
اطلاعات جغرافيايي استان تهران
نقشه منطقه تحت پوشش خدمات دانشگاه
توزيع جمعيت تحت پوشش مستقيم خدمات دانشگاه به تفكيك مناطق شهرداري
توزيع سني و جنسي جمعيت تحت پوشش مستقيم خدمات دانشگاه
معرفي مجموعه‌ ستادي دانشگاه
فصل دوم: آموزش
شناسنامه فصل دوم
پيام معاون محترم آموزش دانشگاه
كليات اعضاي هيأت علمي دانشگاه
اعضاي هيأت علمي دانشكده‌ بهداشت
اعضاي هيأت علمي دانشكده‌ پرستاري و مامايي
اعضاي هيأت علمي دانشكده پزشكي
اعضاي هيأت علمي دانشكده‌ پيراپزشكي
اعضاي هيأت علمي دانشكده‌ توانبخشي
اعضاي هيأت علمي دانشكده‌ داروسازي
اعضاي هيأت علمي دانشكده‌ دندانپزشكي
اعضاي هيأت علمي شاغل در بيمارستان‌هاي دانشگاه
مقايسه آمار اعضاي هيأت علمي دانشگاه در سال 86 با آمار مشابه در سال 85
كليات دانشجويان دانشگاه
آمار و شاخص‌هاي منتخب آموزشي دانشگاه
دانشجويان دانشكده بهداشت
دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي
دانشجويان دانشكده پزشكي
دانشجويان دانشكده پيراپزشكي
دانشجويان دانشكده توانبخشي
دانشجويان دانشكده داروسازي
دانشجويان دانشكده دندانپزشكي
دانشجويان دانشكده طب سنتي
دانشجويان دانشكده فناوري‌هاي نوين پزشكي
دانشجويان پرديس بين‌الملل
كليات دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشگاه علوم پزشكي تهران
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده بهداشت 
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده پرستاري و مامايي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده پزشكي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده پيراپزشكي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده توانبخشي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده داروسازي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده دندانپزشكي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده طب سنتي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده فناوري‌هاي نوين پزشكي
دانشجويان پذيرفته شده در پرديس بين‌الملل
كليات دانش‌آموختگان دانشگاه
دانش‌آموختگان دانشكده بهداشت
دانش‌آموختگان دانشكده پرستاري و مامايي
دانش‌آموختگان دانشكده پزشكي
دانش‌آموختگان دانشكده پيراپزشكي
دانش‌آموختگان دانشكده توانبخشي
دانش‌آموختگان دانشكده داروسازي
دانش‌آموختگان دانشكده دندانپزشكي
مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
 فصل سوم: پژوهش
شناسنامه فصل سوم
پيام معاون محترم تحقيقات و فناوري دانشگاه
ساختار معاونت پژوهشي
افتخارات معاونت پژوهشي دانشگاه در ارزشيابي فعاليت‌هاي پژوهشي (سال 85)
هيأت علمي پژوهشي
كاركنان بخش ستادي معاونت پژوهشي و واحدهاي تابعه
مديريت امور پژوهشي
مديريت آمار و فن‌آوري اطلاعات دانشگاه
كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه
دفتر هماهنگي مراكز تحقيقاتي
نتايج ارزشيابي مراكز تحقيقاتي دانشگاه در سال 86
دفتر همكاري دانشگاه با صنعت و جامعه
پژوهش‌هاي علمي دانشجويان
توسعه تحقيقات باليني
انتشارات، تشويق مقالات و علم‌سنجي دانشگاه
واحد چاپخانه
موزه ملي تاريخ علوم پزشكي
فصل چهارم: بهداشت و درمان
شناسنامه فصل چهارم
پيشگفتار
كليات فعاليت بيمارستان‌هاي تابعه دانشگاه
فعاليت بيمارستان وليعصر (عج)
فعاليت بيمارستان امام خميني (ره)
فعاليت بيمارستان مركز طبي كودكان
فعاليت بيمارستان انستيتو كانسر
فعاليت بيمارستان رازي
فعاليت بيمارستان فارابي
فعاليت بيمارستان ميرزاكوچك خان
فعاليت بيمارستان سينا
فعاليت بيمارستان بهرامي
فعاليت بيمارستان روئين تن آرش
فعاليت بيمارستان اميراعلم
فعاليت بيمارستان دكتر شريعتي
فعاليت بيمارستان روزبه
فعاليت بيمارستان ضيائيان
فعاليت بيمارستان بهارلو
فعاليت بيمارستان مركز قلب تهران
فعاليت بيمارستان‌هاي دانشگاهي به تفكيك ماه‌هاي سال (از فروردين تا اسفند)
سرانه كاركرد پرسنل فني آزمايشگاه بيمارستان‌هاي تابعه دانشگاه
سرانه كاركرد پرسنل فني واحدهايي تصويربرداري بيمارستان‌هاي تابعه دانشگاه
آمار فوت‌شدگان بيمارستان‌هاي تابعه دانشگاه
آمار واحدهاي تشخيصي- درماني
شبكه‌هاي بهداشتي- درماني
فصل پنجم: غذا و دارو
شناسنامه فصل پنجم
پيشگفتار
نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي و آرايشي
آزمايشگاه كنترل غذا و دارو
نظارت بر امور دارويي و مواد مخدر
فصل ششم: تسهيلات، امكانات و فوق‌برنامه
شناسنامه فصل ششم
تسهيلات رفاهي تحت سرپرستي معاونت دانشجويي فرهنگي
فصل هفتم: اطلاع‌رساني، روابط بين دانشگاهي و بين‌المللي
شناسنامه فصل هفتم
روابط عمومي دانشگاه
روابط دانشگاهي، امور بين‌الملل و سمينارها
مركز آمار و فناوري اطلاعات
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران