دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 

سالنامه آماري سال 1388 (اطلاعات 1387)

طرح جلد
بسم الله الرحمن الرحيم
شناسنامه
فهرست عناوين
پيام رياست محترم دانشگاه
پيام معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه
فصل اول: كليات
شناسنامه فصل اول
جايگاه دانشگاه در توسعه علم و خدمت‌رساني
اطلاعات جغرافيايي و منطقه تحت‌پوشش دانشگاه
نقشه منطقه تحت پوشش خدمات دانشگاه
توزيع جمعيت تحت پوشش مستقيم خدمات دانشگاه به تفكيك مناطق شهرداري
معرفي مجموعه ستادي دانشگاه
مجموعه‌هاي آموزشي، پژوهشي و درماني دانشگاه
فصل دوم: آموزش
شناسنامه فصل دوم
پيشگفتار معاونت آموزشي
معرفي معاونت آموزشي دانشگاه و كاركردهاي اصلي آن
كليات اعضاي هيأت علمي دانشگاه
وضعيت اعضاي هيأت علمي دانشگاه در مقايسه با آمار كشوري 
اعضاي هيأت علمي دانشكده‌ بهداشت
اعضاي هيأت علمي دانشكده‌ پرستاري و مامايي
اعضاي هيأت علمي دانشكده پزشكي
اعضاي هيأت علمي دانشكده‌ پيراپزشكي
اعضاي هيأت علمي دانشكده‌ توانبخشي
اعضاي هيأت علمي دانشكده‌ داروسازي
اعضاي هيأت علمي دانشكده‌ دندانپزشكي
اعضاي هيأت علمي شاغل در بيمارستان‌هاي دانشگاه
مقايسه آمار اعضاي هيأت علمي دانشگاه در سال 87 با آمار مشابه سال 86 
كليات دانشجويان دانشگاه
آمار و شاخص‌هاي منتخب آموزشي دانشگاه
دانشجويان دانشكده بهداشت
دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي
دانشجويان دانشكده پزشكي
دانشجويان دانشكده پيراپزشكي
دانشجويان دانشكده توانبخشي
دانشجويان دانشكده داروسازي
دانشجويان دانشكده دندانپزشكي
دانشجويان دانشكده طب سنتي
دانشجويان دانشكده فناوري‌هاي نوين پزشكي
دانشجويان پرديس بين‌الملل
كليات دانشجويان پذيرفته‌شده
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده بهداشت
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده پرستاري و مامايي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده پزشكي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده پيراپزشكي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده توانبخشي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده داروسازي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده دندانپزشكي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده طب سنتي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده فناوري‌هاي نوين پزشكي
دانشجويان پذيرفته شده در پرديس بين‌الملل
كليات دانش‌آموختگان
دانش‌آموختگان دانشكده بهداشت
دانش‌آموختگان دانشكده پرستاري و مامايي
دانش‌آموختگان دانشكده پزشكي
دانش‌آموختگان دانشكده پيراپزشكي
دانش‌آموختگان دانشكده توانبخشي
دانش‌آموختگان دانشكده داروسازي
دانش‌آموختگان دانشكده دندانپزشكي
دانشجويان غيرايراني دانشگاه
مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
 فصل سوم: پژوهش
شناسنامه فصل سوم
ساختار معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه و مهمترين وظايف آن
ارزشيابي فعاليت‌هاي پژوهشي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور
افتخارات دانشگاه در چهاردهمين دوره جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي 
هيأت‌علمي پژوهشي دانشگاه در سال 1387
كاركنان بخش ستادي معاونت پژوهشي و واحدهاي تابعه
مديريت امور پژوهشي
مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه
كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه
دفتر هماهنگي مراكز تحقيقاتي دانشگاه
نتايج ارزشيابي مراكز تحقيقاتي دانشگاه در سال 1387
دفتر همكاري دانشگاه با صنعت و جامعه
مركز پژوهش‌هاي علمي دانشجويان
مراكز توسعه پژوهش‌هاي باليني
واحد انتشارات، تشويق مقالات و علم‌سنجي دانشگاه
چاپخانه دانشگاه
موزه ملي تاريخ علوم پزشكي
فصل چهارم: بهداشت و درمان
شناسنامه فصل چهارم
پيشگفتار فصل بهداشت و درمان
فعاليت بيمارستان‌هاي تابعه دانشگاه در سال 1387
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ وليعصر -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ امام خميني(ره)-به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده مركز طبي كودكان -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده انستتو كانسر-به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ رازي -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ فارابي -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ ميرزا كوچك خان -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ سينا -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ بهرامي -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ روئين‌تن آرش -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ اميراعلم-به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ دكترشريعتي -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ روان‌پزشكي روزبه -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ ضيائيان -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ بهارلو -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده مركز قلب تهران -به تفكيك ماه
فعاليت بيمارستان‌هاي دانشگاهي به تفكيك ماه‌هاي سال (از فروردين تا اسفند)
خدمات درمانگاهي و سرپايي بيمارستان‌هاي دانشگاه
توزيع مراجعين به درمانگاه‌ها به تفكيك بيمارستان
توزيع خدمات پزشكي و مراجعين به درمانگاه‌هاي بيمارستان‌هاي دانشگاه
توزيع خدمات پيراپزشكي و مراجعين به درمانگاه‌هاي بيمارستان‌هاي دانشگاه
توزيع مراجعين به اورژانس درمانگاه‌هاي بيمارستان‌هاي دانشگاه
توزيع مراجعين سرپايي و بستري به پاراكلينيك بيمارستان‌هاي دانشگاه
آمار آزمايشگاه سم‌شناسي بيمارستان بهارلو
مراجعين به درمانگاه‌ به تفكيك بيمارستان
سرانه كاركرد پرسنل فني آزمايشگاه بيمارستان‌هاي تابعه دانشگاه
سرانه كاركرد پرسنل فني واحدهايي تصويربرداري بيمارستان‌هاي تابعه دانشگاه
فوت شدگان در بيمارستان‌هاي دانشگاهي
واحدهاي تشخيصي درماني فعال در مناطق تحت پوشش دانشگاه
شبكه‌هاي بهداشتي- درماني دانشگاه و مراجعين سرپايي مراكز بهداشتي درماني
فصل پنجم: غذا و دارو
شناسنامه فصل پنجم
پيشگفتار فصل غذا و دارو
معرفي معاونت غذا و دارو و كاركردهاي اصلي آن
مديريت نظارت بر مواد غذايي و بهداشتي و آرايشي
مديريت آزمايشگاه كنترل غذا و دارو
مديريت نظارت بر امور دارويي و مواد مخدر
فصل ششم: تسهيلات رفاهي و امكانات فوق‌برنامه
شناسنامه فصل ششم
معرفي معاونت فرهنگي دانشجويي و مهمترين وظايف آن
آمار تسهيلات رفاهي تحت سرپرستي معاونت دانشجويي و فرهنگي
آمار و تسهيلات رفاهي پرديس كيش
وام‌هاي دانشجويي
امكانات ورزشي و تربيت‌بدني
بيمه دانشجويي و ساير فعاليت‌هاي فرهنگي
امور رفاهي كاركنان دانشگاه
فصل هفتم: اطلاع‌رساني، روابط بين دانشگاهي و امور بين‌الملل
شناسنامه فصل هفتم
آمار و عملكرد روابط عمومي
اسكان و خدمات خوابگاهي
آمار و عملكرد مديريت روابط دانشگاهي، امور بين‌الملل و سمينارها
مركز آمار و فناوري اطلاعات
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران