دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 

سالنامه آماري سال 1390(اطلاعات 1389)

طرح جلد
بسم الله الرحمن الرحيم
شناسنامه
فهرست عناوين
پيام رياست محترم دانشگاه
پيام معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه
فصل اول: كليات
شناسنامه فصل اول
جايگاه دانشگاه در توسعه علم و خدمت‌رساني
جمعيت استان تهران
جمعيت و منطاطق تحت پوشش خدمات دانشگاه
معرفي مجموعه ستادي دانشگاه
مجموعه‌هاي آموزشي، پژوهشي و درماني دانشگاه
فصل دوم: آموزش
شناسنامه فصل دوم
معرفي معاونت آموزشي دانشگاه و كاركردهاي اصلي آن
كليات اعضاي هيأت علمي دانشگاه
اعضاي هيأت علمي دانشكده‌ بهداشت
اعضاي هيأت علمي دانشكده‌ پرستاري و مامايي
اعضاي هيأت علمي دانشكده پزشكي
اعضاي هيأت علمي دانشكده‌ پيراپزشكي
اعضاي هيأت علمي دانشكده‌ توانبخشي
اعضاي هيأت علمي دانشكده‌ داروسازي
اعضاي هيأت علمي دانشكده‌ دندانپزشكي
اعضاي هيأت علمي دانشكده‌ فن‌آوري‌هاي نوين پزشكي
اعضاي هيأت علمي دانشكده‌ مديريت و اطلاع‌رساني پزشكي
اعضاي هيأت علمي شاغل در بيمارستان‌هاي دانشگاه
كليات دانشجويان دانشگاه
آمار و شاخص‌هاي منتخب آموزشي دانشگاه
دانشجويان دانشكده بهداشت
دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي
دانشجويان دانشكده پزشكي
دانشجويان دانشكده پيراپزشكي
دانشجويان دانشكده توانبخشي
دانشجويان دانشكده داروسازي
دانشجويان دانشكده دندانپزشكي
دانشجويان دانشكده طب سنتي
دانشجويان دانشكده فناوري‌هاي نوين پزشكي
دانشجويان دانشكده مديريت و اطلا‌ع‌رساني پزشكي
دانشجويان پرديس بين‌الملل
دانشجويان انستيتو روان‌پزشكي تهران
دانشجويان مؤسسه مطالعات تاريخ پزشكي، طب اسلامي و مكمل
دانشجويان دكتراي پژوهشي
كليات دانشجويان پذيرفته‌شده
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده بهداشت
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده پرستاري و مامايي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده پزشكي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده پيراپزشكي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده توانبخشي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده داروسازي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده دندانپزشكي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده طب سنتي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده فناوري‌هاي نوين پزشكي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده مديريت و اطلاع‌رساني پزشكي
دانشجويان پذيرفته شده در پرديس بين‌الملل
دانشجويان پذيرفته‌شده در انستيتو روان‌پزشكي تهران
دانشجويان پذيرفته شده در مؤسسه مطالعات تاريخ پزشكي، طب اسلامي و مكمل
دانشجويان پذيرفته‌شده در مقطع دكتراي پژوهشي
كليات دانش‌آموختگان
دانش‌آموختگان دانشكده بهداشت
دانش‌آموختگان دانشكده پرستاري و مامايي
دانش‌آموختگان دانشكده پزشكي
دانش‌آموختگان دانشكده پيراپزشكي
دانش‌آموختگان دانشكده توانبخشي
دانش‌آموختگان دانشكده داروسازي
دانش‌آموختگان دانشكده دندانپزشكي
دانش‌آموختگان دانشكده فن‌آوري‌هاي نوين پزشكي
دانش‌آموختگان دانشكده مديريت و اطلاع‌رساني پزشكي
دانش‌آموختگان پرديس بين‌الملل
دانش‌آموختگان انستيتو روان‌پزشكي تهران
دانشجويان غيرايراني دانشگاه
مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
 فصل سوم: پژوهش
شناسنامه فصل سوم
افتخارات معاونت پژوهشي دانشگاه در ارزشيابي فعاليت‌هاي پژوهشي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور
هيأت‌علمي پژوهشي دانشگاه
كاركنان بخش ستادي معاونت پژوهشي و واحدهاي تابعه
مديريت‌ها و واحدهاي تابعه معاونت تحقيقات و فناوري دانشگاه
مديريت امور پژوهشي
كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه
مديريت تأمين منابع الكترونيك و ارتقاء مجلات دانشگاه
دفتر هماهنگي مراكز تحقيقاتي دانشگاه
نتايج ارزشيابي مراكز تحقيقاتي دانشگاه
دفتر همكاري دانشگاه با صنعت و جامعه
مركز پژوهش‌هاي علمي دانشجويان
واحد انتشارات، تشويق مقالات و علم‌سنجي دانشگاه
مراكز توسعه پژوهش‌هاي باليني
فصل چهارم: بهداشت و درمان
شناسنامه فصل چهارم
تعاريف و مفاهيم خدمات بستري بيمارستان‌‌هاي دانشگاهي
خلاصه نتايج و بررسي
تخت روز اشغالي (درصد)
متوسط روز بستري
نسبت سزارين به كل زايمان‌ها (درصد)
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ امام خميني(ره)-به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ اميراعلم-به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده انستتو كانسر-به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ بهارلو -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ بهرامي -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ رازي -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ روئين‌تن آرش -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ روان‌پزشكي روزبه -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ سينا -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ دكترشريعتي -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ ضيائيان -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ فارابي -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده مركز طبي كودكان -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده مركز قلب تهران -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ ميرزا كوچك خان -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ شهيد اكبرآبادي -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ حضرت علي اصغر -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ شهيد هاشمي‌نژاد -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده شفايحيائيان -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان روان‌پزشكي ايران -به تفكيك ماه
نمودار و كليات فعاليت بيمارستان‌هاي تحت پوشش 
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ وليعصر -به تفكيك ماه
خدمات درمانگاهي و سرپايي بيمارستان‌هاي دانشگاه
توزيع مراجعين به درمانگاه‌ها به تفكيك بيمارستان
توزيع خدمات پزشكي و مراجعين به درمانگاه‌هاي بيمارستان‌هاي دانشگاه
توزيع خدمات پيراپزشكي و مراجعين به درمانگاه‌هاي بيمارستان‌هاي دانشگاه
توزيع مراجعين به اورژانس درمانگاه‌هاي بيمارستان‌هاي دانشگاه
توزيع مراجعين سرپايي و بستري به پاراكلينيك بيمارستان‌هاي دانشگاه
آمار آزمايشگاه سم‌شناسي بيمارستان بهارلو
مراجعين به درمانگاه‌هاي دانشگاه و مراجعين به درمانگاه‌ به تفكيك بيمارستان
فوت شدگان در بيمارستان‌هاي دانشگاهي
واحدهاي تشخيصي درماني فعال در مناطق تحت پوشش دانشگاه
فصل پنجم: بهداشت
شناسنامه فصل پنجم
پيشگفتار
شبكه‌ها و مراكز بهداشت و درمان دانشگاه (اسلامشهر، رى و جنوب)
آمار مراجعين سرپايى مراكز بهداشتي‌درماني شهرى و روستايى
آمار مراجعين به پزشك عمومي در مراكز بهداشتي‌درماني شهري و روستايي
آمار مراجعين به دندانپزشك در مراكز بهداشتي‌درماني شهري و روستايي
آمار مراجعين به متخصص اطفال در مراكز بهداشتي‌درماني شهري
آمار مراجعين به متخصص زنان و زايمان در مراكز بهداشتي‌درماني شهري و روستايي
آمار مراجعين به متخصص پوست و مو در مراكز بهداشتي‌درماني شهري و روستايي
آمار مراجعين به ماما در مراكز بهداشتي‌درماني شهري
فصل ششم: غذا و دارو
شناسنامه فصل ششم
اهم كاركردهاي معاونت غذا و دارو
مديريت نظارت بر مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي
مديريت آزمايشگاه‌هاي كنترل مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي
مديريت نظارت بر امور دارويي و مواد مخدر
فصل هفتم: كاركنان، تسهيلات رفاهي و امكانات فوق‌برنامه
شناسنامه فصل هفتم
كليات مربوط به آمار كاركنان دانشگاه
دسته‌بندى كاركنان دانشگاه در سه گروه اصلى ستادى، بهداشتى-درمانى و پشتيبانى
آمار كاركنان دانشگاه بر اساس رسته شغلى (طبقه‌بندي مشاغل)
دسته‌بندي كاركنان شاغل در معاونت‌ها و ستاد مركزي دانشگاه در سه گروه اصلي (نيروهاي ستادي، بهداشتي ‌درماني و كادر پشتيباني)
كاركنان شاغل در شبكه‌هاي بهداشتي‌درماني دانشگاه
كاركنان شاغل در دانشكده‌هاي تابعه
كاركنان شاغل در بيمارستان‌هاي تابعه
كاركنان شاغل در مراكز تحقيقاتي مصوب دانشگاه
امور رفاهي كاركنان دانشگاه
فصل هشتم: معاونت دانشجويي
شناسنامه فصل هشتم
پيشگفتار
خوابگاه‌هاي دانشجويي
وام‌هاي دانشجويي
بيمه‌ دانشجويي و كتابخانه‌هاي خوابگاهي
امكانات ورزشي و تربيت بدني 
ساير فعاليت‌هاي مديريت تربيت بدني
اداره فرهنگي و امور اجتماعي
مديريت امور دانشجويي
فصل نهم: آمار و فناوري اطلاعات، روابط عمومي، روابط دانشگاهي و امور بين‌الملل و موزه تاريخ علوم پزشكي
شناسنامه فصل نهم
مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه
آمار و عملكرد روابط عمومي دانشگاه
ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه
روابط بين دانشگاهي، امور بين‌الملل و سمينارها
موزه تاريخ علوم پزشكي
فصل دهم: پرديس بين‌الملل دانشگاه
شناسنامه فصل دهم
پرديس بين‌الملل
پيوست‌ها:
پيوست‌هاي سالنامه
مركز آمار و فناوري اطلاعات
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران