دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 

سالنامه آماري سال 1391(اطلاعات 1390)

طرح جلد
بسم الله الرحمن الرحيم
شناسنامه
پيام رياست محترم دانشگاه
پيام معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه
فهرست عناوين
درباره سالنامه آماري
فصل اول: كليات
شناسنامه فصل اول
معرفي دانشگاه
جايگاه دانشگاه در محور خدمت‌رساني
جايگاه دانشگاه در محور توليد و توسعه علم
جغرافيا و جمعيت استان تهران
مناطق تحت پوشش خدمات دانشگاه
ارتباط با مجموعه‌هاي دانشگاه
مجموعه‌هاي آموزشي، پژوهشي و درماني دانشگاه
فصل دوم: آموزش
شناسنامه فصل دوم
معرفي معاونت آموزشي دانشگاه و كاركردهاي اصلي آن
كليات اعضاي هيأت علمي دانشگاه
كليات دانشجويان دانشگاه
آمار و شاخص‌هاي منتخب آموزشي دانشگاه
دانشجويان دانشكده بهداشت
دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي
دانشجويان دانشكده پزشكي
دانشجويان دانشكده پيراپزشكي
دانشجويان دانشكده توانبخشي
دانشجويان دانشكده داروسازي
دانشجويان دانشكده دندانپزشكي
دانشجويان دانشكده طب سنتي
دانشجويان دانشكده فناوري‌هاي نوين پزشكي
دانشجويان دانشكده مديريت و اطلا‌ع‌رساني پزشكي
دانشجويان پرديس بين‌الملل
دانشجويان انستيتو روان‌پزشكي تهران
دانشجويان دكتراي پژوهشي
كليات دانشجويان پذيرفته‌شده
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده بهداشت
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده پرستاري و مامايي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده پزشكي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده پيراپزشكي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده توانبخشي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده داروسازي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده دندانپزشكي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده طب سنتي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده فناوري‌هاي نوين پزشكي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده مديريت و اطلاع‌رساني پزشكي
دانشجويان پذيرفته شده در پرديس بين‌الملل
دانشجويان پذيرفته‌شده در انستيتو روان‌پزشكي تهران
دانشجويان پذيرفته‌شده در مقطع دكتراي پژوهشي
كليات دانش‌آموختگان
دانش‌آموختگان دانشكده بهداشت
دانش‌آموختگان دانشكده پرستاري و مامايي
دانش‌آموختگان دانشكده پزشكي
دانش‌آموختگان دانشكده پيراپزشكي
دانش‌آموختگان دانشكده توانبخشي
دانش‌آموختگان دانشكده داروسازي
دانش‌آموختگان دانشكده دندانپزشكي
دانش‌آموختگان دانشكده فن‌آوري‌هاي نوين پزشكي
دانش‌آموختگان دانشكده مديريت و اطلاع‌رساني پزشكي
دانش‌آموختگان پرديس بين‌الملل
دانش‌آموختگان انستيتو روان‌پزشكي تهران
دانشجويان غيرايراني دانشگاه
مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
 فصل سوم: پژوهش
شناسنامه فصل سوم
ارزشيابي فعاليت‌هاي پژوهشي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور
مديريت امور پژوهشي
كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه
مديريت تأمين منابع الكترونيك و ارتقاء مجلات دانشگاه
نتايج ارزشيابي مراكز تحقيقاتي دانشگاه
نتايج ارزشيابي داخلي مراكز تحقيقاتي دانشگاه
دانشجويان دكتراي پژوهشي
دفتر همكاري دانشگاه با صنعت و جامعه
ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات
مركز پژوهش‌هاي علمي دانشجويان
واحد انتشارات، تشويق مقالات و علم‌سنجي دانشگاه
ثبت اختراعات و ابداعات
مراكز توسعه پژوهش‌هاي باليني
فصل چهارم: درمان
شناسنامه فصل چهارم
تعاريف و مفاهيم خدمات بستري بيمارستان‌‌هاي دانشگاهي
نحوه محاسبه شاخص‌ها
خلاصه نتايج و بررسي
تخت روز اشغالي (درصد)
متوسط روز بستري
نسبت سزارين به كل زايمان‌ها (درصد)
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌هاي دانشگاهي
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ امام خميني(ره)-به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ اميراعلم-به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده انستتو كانسر-به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ بهارلو -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ بهرامي -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ رازي -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ روئين‌تن آرش -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ روان‌پزشكي روزبه -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ سينا -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ دكترشريعتي -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ ضيائيان -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ فارابي -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده مركز طبي كودكان -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده مركز قلب تهران -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ ميرزا كوچك خان -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ وليعصر -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ شهيد اكبرآبادي -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ حضرت علي اصغر -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ شهيد هاشمي‌نژاد -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده شفايحيائيان -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان روان‌پزشكي ايران -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ شهيد مطهري -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان قلب شهيد رجايي -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان فيروزگر -به تفكيك ماه
آمار و شاخص‌هاي استخراج شده از عملكرد خدمات بستري بيمارستان‌هاي دانشگاه
خدمات درمانگاهي و سرپايي بيمارستان‌هاي دانشگاه
توزيع مراجعين به درمانگاه‌هاي تخصصي و اورژانس بيمارستان‌هاي دانشگاه
توزيع خدمات پيراپزشكي و مراجعين به درمانگاه‌هاي بيمارستان‌هاي دانشگاه
توزيع مراجعين سرپايي و بستري به پاراكلينيك بيمارستان‌هاي دانشگاه
توزيع مراجعين به اورژانس درمانگاه‌هاي بيمارستان‌هاي دانشگاه
شاخص‌هاي استخراج شده از عملكرد هر يك از بيمارستان‌هاي دانشگاه به تفكيك ماه
عملكرد اورژانس مسمومين بيمارستان بهارلو
توزيع خدمات پزشكي درمانگاه‌هاي بيمارستان‌هاي تحت پوشش دانشگاه
توزيع خدمات پيراپزشكي درمانگاه‌هاي بيمارستان‌هاي تحت پوشش دانشگاه
خدمات ارائه‌شده در واحد تصويربرداري بيمارستان‌هاي تحت پوشش دانشگاه
خدمات دندانپزشكي ارائه‌شده توسط دانشكده دندانپزشكي
شاخص‌هاي استخراج‌شده از عملكرد هر يك از بيمارستان‌هاي دانشگاه به تفكيك ماه
فوت شدگان در بيمارستان‌هاي دانشگاهي
واحدهاي تشخيصي درماني فعال در مناطق تحت پوشش دانشگاه
فصل پنجم: بهداشت
شناسنامه فصل پنجم
مقدمه
آموزش و توليد مواد آموزشي
بازديد، نظارت و ارزشيابي
برنامه داوطلبين سلامت
واكسيناسيون و برنامه ايدز
بيماري‌هاي غيرواگير
بهداشت و سلامت محيط
سلامت محيط كار (بهداشت حرفه‌اي)
سلامت خانواده و جمعيت
سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد
سلامت دهان و دندان
بهبود تغذيه
نوجوانان، جوانان و مدارس
خدمات سرپايي به مراجعين مراكز بهداشتي درماني
فصل ششم: غذا و دارو
شناسنامه فصل ششم
پيشگفتار و اهم كاركردهاي معاونت غذا و دارو
مديريت نظارت بر مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي
مديريت آزمايشگاه‌هاي كنترل مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي
مديريت نظارت بر امور دارويي و مواد مخدر
فصل هفتم: امور رفاهي كاركنان
شناسنامه فصل هفتم
امور رفاهي كاركنان دانشگاه
فصل هشتم: امور رفاهي دانشجويي (تحت سرپرستي معاونت دانشجويي)
شناسنامه فصل هشتم
خوابگاه‌هاي دانشجويي
امكانات ورزشي و تربيت بدني 
مديريت فرهنگي و اجتماعي
مديريت امور دانشجويي (غذاخوري‌ها، وام‌هاي دانشجويي، بيمه دانشجويي، كتابخانه‌هاي خوابگاهي)
مركز مشاوره و راهنمايي دانشجويان
مركز بهداشت و درمان دانشجويان
فعاليت شوراي انضباطي دانشجويان
واحد تحقيق و توسعه معاونت دانشجويي
فصل نهم: واحدهاي ستادي دانشگاه
شناسنامه فصل نهم
آمار و عملكرد روابط عمومي دانشگاه
روابط بين دانشگاهي، امور بين‌الملل و سمينارها
نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه
مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه
ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه
هسته تحقيق و نظردهي و هيأت اجرايي جذب
هسته گزينش كاركنان دانشگاه
هيأت مميزه
موزه تاريخ علوم پزشكي
فصل دهم: پرديس بين‌الملل دانشگاه
شناسنامه فصل دهم
پرديس بين‌الملل
پيوست‌ها:
پيوست‌هاي سالنامه
مركز آمار و فناوري اطلاعات
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران