دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 

سالنامه آماري سال 1392(اطلاعات 1391)

طرح جلد
بسم الله الرحمن الرحيم
شناسنامه
پيام رياست محترم دانشگاه
فهرست عناوين
فصل اول: معرفي دانشگاه
شناسنامه فصل اول
معرفي دانشگاه
جايگاه دانشگاه در محور خدمت‌رساني
جايگاه دانشگاه در محور توليد و توسعه علم
جغرافيا و جمعيت استان تهران
مناطق تحت پوشش خدمات دانشگاه
نقشه مناطق تحت پوشش
ارتباط با مجموعه‌هاي دانشگاه
مجموعه‌هاي آموزشي، پژوهشي و درماني دانشگاه
فصل دوم: آموزش
شناسنامه فصل دوم
اهم فعاليت‌هاي معاونت آموزشي
كليات اعضاي هيأت علمي دانشگاه
اعضاي هيأت علمي دانشكده بهداشت
اعضاي هيأت علمي دانشكده پرستاري و مامايي
اعضاي هيأت علمي دانشكده پزشكي
اعضاي هيأت علمي دانشكده پيراپزشكي
اعضاي هيأت علمي دانشكده توان‌بخشي
اعضاي هيأت علمي دانشكده داروسازي
اعضاي هيأت علمي دانشكده دندان‌پزشكي
اعضاي هيأت علمي دانشكده طب سنتي
اعضاي هيأت علمي دانشكده علوم تغذيه و رژيم شناسي
اعضاي هيأت علمي دانشكده علوم رفتاري و سلامت روان
اعضاي هيأت علمي دانشكده فن‌آوري‌هاي نوين پزشكي
اعضاي هيأت علمي دانشكده مجازي
اعضاي هيأت علمي دانشكده مديريت و اطلاع‌رساني پزشكي
اعضاي هيأت علمي دانشكده دندان‌پزشكي پرديس بين‌الملل
اعضاي هيأت علمي شاغل در بيمارستان‌هاي دانشگاه
كليات دانشجويان دانشگاه
آمار و شاخص‌هاي منتخب آموزشي دانشگاه
دانشجويان دانشكده بهداشت
دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي
دانشجويان دانشكده پزشكي
دانشجويان دانشكده پيراپزشكي
دانشجويان دانشكده توانبخشي
دانشجويان دانشكده داروسازي
دانشجويان دانشكده دندانپزشكي
دانشجويان دانشكده طب سنتي
دانشجويان دانشكده علوم تغذيه و رژيم‌شناسي
دانشجويان دانشكده علوم رفتاري و سلامت روان
دانشجويان دانشكده فناوري‌هاي نوين پزشكي
دانشجويان دانشكده مجازي
دانشجويان دانشكده مديريت و اطلا‌ع‌رساني پزشكي
دانشجويان پرديس بين‌الملل
دانشجويان دكتراي پژوهشي
كليات دانشجويان پذيرفته‌شده
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده بهداشت
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده پرستاري و مامايي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده پزشكي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده پيراپزشكي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده توانبخشي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده داروسازي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده دندانپزشكي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده طب سنتي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده علوم تغذيه و رژيم شناسي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده علوم رفتاري و سلامت روان
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده فناوري‌هاي نوين پزشكي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده مديريت و اطلاع‌رساني پزشكي
دانشجويان پذيرفته شده در پرديس بين‌الملل
دانشجويان پذيرفته‌شده در مقطع دكتراي پژوهشي
كليات دانش‌آموختگان
دانش‌آموختگان دانشكده بهداشت
دانش‌آموختگان دانشكده پرستاري و مامايي
دانش‌آموختگان دانشكده پزشكي
دانش‌آموختگان دانشكده پيراپزشكي
دانش‌آموختگان دانشكده توانبخشي
دانش‌آموختگان دانشكده داروسازي
دانش‌آموختگان دانشكده دندانپزشكي
دانش‌آموختگان دانشكده علوم تغذيه و رژيم‌ شناسي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده علوم رفتاري و سلامت روان
دانش‌آموختگان دانشكده فن‌آوري‌هاي نوين پزشكي
دانش‌آموختگان دانشكده مجازي
دانش‌آموختگان دانشكده مديريت و اطلاع‌رساني پزشكي
دانش‌آموختگان پرديس بين‌الملل
دانشجويان ميهمان در دانشگاه
دانشجويان غيرايراني دانشگاه
مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
 فصل سوم: پژوهش
شناسنامه فصل سوم
اعضاي هيأت علمي پژوهشي دانشگاه
مديريت امور پژوهشي
كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه
مديريت تأمين منابع الكترونيك و ارتقاء مجلات دانشگاه
دفتر هماهنگي مراكز تحقيقاتي و نتايج ارزشيابي مراكز تحقيقاتي دانشگاه
نتايج ارزشيابي داخلي مراكز تحقيقاتي دانشگاه
دانشجويان دكتراي پژوهشي
دفتر همكاري دانشگاه با صنعت و جامعه
ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات
مركز پژوهش‌هاي علمي دانشجويان
اداره انتشارات، تشويق مقالات و علم‌سنجي دانشگاه
ثبت اختراعات و ابداعات
مراكز توسعه تحقيقات باليني
فصل چهارم: درمان
شناسنامه فصل چهارم
كليات خدمات بستري بيمارستان‌‌هاي دانشگاهي
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ امام خميني(ره)-به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ اميراعلم-به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده انستتو كانسر-به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ بهارلو -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ بهرامي -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ رازي -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ روئين‌تن آرش -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ روان‌پزشكي روزبه -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ سينا -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ دكترشريعتي -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ ضيائيان -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ فارابي -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده مركز طبي كودكان -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده مركز قلب تهران -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ جامع زنان تهران (ميرزا كوچك خان -به تفكيك ماه)
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ وليعصر -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ شهيد اكبرآبادي -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ فيروزگر -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ قلب شهيد رجايي -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ شهيد مطهري -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ حضرت علي اصغر -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ شهيد هاشمي‌نژاد -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده شفايحيائيان -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان روان‌پزشكي ايران -به تفكيك ماه
كليات خدمات سرپايي (درمانگاه، كلينيك و پلي كلينيك) بيمارستان‌هاي دانشگاه
توزيع مراجعين به درمانگاه‌هاي تخصصي و اورژانس بيمارستان‌هاي دانشگاه
توزيع خدمات پيراپزشكي و مراجعين به درمانگاه‌هاي بيمارستان‌هاي دانشگاه
توزيع مراجعين سرپايي و بستري به پاراكلينيك بيمارستان‌هاي دانشگاه
توزيع مراجعين به اورژانس درمانگاه‌هاي بيمارستان‌هاي دانشگاه
توزيع خدمات پزشكي درمانگاه‌هاي بيمارستان‌هاي تحت پوشش دانشگاه
توزيع خدمات پيراپزشكي درمانگاه‌هاي بيمارستان‌هاي تحت پوشش دانشگاه
خدمات ارائه‌شده در واحد تصويربرداري بيمارستان‌هاي تحت پوشش دانشگاه
فوت شدگان در بيمارستان‌هاي دانشگاهي
واحدهاي تشخيصي درماني فعال در مناطق تحت پوشش دانشگاه
فصل پنجم: بهداشت
شناسنامه فصل پنجم
مقدمه
واحدهاي عملياتي شبكه‌هاي بهداشت و درمان دانشگاه [مراكز بهداشت، خانه‌هاي بهداشت، پايگاه بهداشت
گروه گسترش شبكه
گروه پيشگيري و مبارزه با بيماري‌ها
گروه سلامت محيط و كار (گروه بهداشت محيط و حرفه‌اي)
گروه سلامت خانواده و جمعيت
گروه سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد
واحد سلامت دهان و دندان
واحد بهبود تغذيه
واحد آموزش و ارتقاي سلامت
واحد امور دارويي و تجهيزات پزشكي
واحد نوجوانان، جوانان و مدارس
خدمات سرپايي به مراجعين مراكز بهداشتي درماني
فصل ششم: غذا و دارو
شناسنامه فصل ششم
پيشگفتار و اهم كاركردهاي معاونت غذا و دارو
مديريت نظارت بر مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي
مديريت آزمايشگاه‌هاي كنترل مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي
مديريت نظارت بر امور دارويي و مواد مخدر
فصل هفتم: امور رفاهي كاركنان
شناسنامه فصل هفتم
امور رفاهي كاركنان دانشگاه
فصل هشتم: امور فرهنگي و رفاهي دانشجويي (تحت سرپرستي معاونت دانشجويي)
شناسنامه فصل هشتم
خوابگاه‌هاي دانشجويي
مديريت تربيت بدني
مديريت فرهنگي و امور اجتماعي
مديريت امور دانشجويي
وام‌هاي دانشجويي
كتابخانه‌هاي خوابگاهي
واحد اياب و ذهاب دانشجويان
واحد فناوري اطلاعات معاونت دانشجويي
مركز بهداشت و درمان دانشجويان
مركز مشاوره و راهنمايي دانشجويان
واحد تحقيق و توسعه معاونت دانشجويي
فعاليت شوراي انضباطي دانشجويان
فصل نهم: واحدهاي ستادي دانشگاه
شناسنامه فصل نهم
آمار و عملكرد روابط عمومي دانشگاه
نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه
مديريت بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات دانشگاه
مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه
ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه
هسته تحقيق و نظردهي و هيأت اجرايي جذب
هسته گزينش كاركنان دانشگاه
هيأت امنا، شوراي دانشگاه و هيأت رئيسه
هيأت مميزه
موزه تاريخ علوم پزشكي
فصل دهم: حوزه بين‌الملل
شناسنامه فصل دهم
       بخش اول: پرديس بين‌الملل
مقدمه
دانشجويان پرديس بين‌الملل
آزمون جامع علوم پايه
مدرسين پرديس بين‌الملل
امكانات و منابع پرديس بين‌الملل
       بخش دوم: حوزه ستادي معاونت بين‌الملل
تبليغات و بازاريابي
اعتبار بخشي
رتبه‌بندي‌هاي بين‌المللي و رتبه دانشگاه در آخرين رتبه‌بندي‌ها
بورس‌ها و مأموريت‌هاي آموزشي خارج كشور
تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي دانشگاه
تعاملات علمي در سطح بين‌المللي
پذيرش دانشجويان خارجي
پيوست‌ها:
پيوست‌هاي سالنامه
مركز آمار و فناوري اطلاعات
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران