دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 

سالنامه آماري سال 1393(اطلاعات 1392)

طرح جلد
بسم الله الرحمن الرحيم
شناسنامه
پيام رياست محترم دانشگاه
فهرست عناوين
فصل اول: معرفي دانشگاه
شناسنامه فصل اول
تاريخچه و مأموريت‌هاي اصلي
دانشگاه در محور خدمت‌رساني
دانشگاه در محور توليد و توسعه علم
جغرافيا و جمعيت استان تهران
جمعيت تحت پوشش مستقيم
واحدهاي بهداشتي درماني و نقشه مناطق تحت پوشش
مجموعه‌هاي آموزشي، پژوهشي و درماني دانشگاه
فصل دوم: آموزش
شناسنامه فصل دوم
كليات اعضاي هيأت علمي دانشگاه
اعضاي هيأت علمي دانشكده بهداشت
اعضاي هيأت علمي دانشكده پرستاري و مامايي
اعضاي هيأت علمي دانشكده پزشكي
اعضاي هيأت علمي دانشكده پيراپزشكي
اعضاي هيأت علمي دانشكده توان‌بخشي
اعضاي هيأت علمي دانشكده داروسازي
اعضاي هيأت علمي دانشكده دندان‌پزشكي
اعضاي هيأت علمي دانشكده طب سنتي
اعضاي هيأت علمي دانشكده علوم تغذيه و رژيم شناسي
اعضاي هيأت علمي دانشكده فن‌آوري‌هاي نوين پزشكي
اعضاي هيأت علمي دانشكده مجازي
اعضاي هيأت علمي پرديس بين‌الملل
اعضاي هيأت علمي شاغل در بيمارستان‌هاي دانشگاه
ارتقاء مراتب علمي اعضاي هيأت علمي (مصوبات هيأت مميزه)
كليات دانشجويان دانشگاه
آمار و شاخص‌هاي منتخب آموزشي دانشگاه
دانشجويان دانشكده بهداشت
دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي
دانشجويان دانشكده پزشكي
دانشجويان دانشكده پيراپزشكي
دانشجويان دانشكده توانبخشي
دانشجويان دانشكده داروسازي
دانشجويان دانشكده دندانپزشكي
دانشجويان دانشكده طب سنتي
دانشجويان دانشكده علوم تغذيه و رژيم‌شناسي
دانشجويان دانشكده فناوري‌هاي نوين پزشكي
دانشجويان دانشكده مجازي
دانشجويان پرديس بين‌الملل
دانشجويان پرديس بين‌الملل
دانشجويان دكتراي پژوهشي
كليات دانشجويان پذيرفته‌شده
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده بهداشت
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده پرستاري و مامايي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده پزشكي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده پيراپزشكي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده توانبخشي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده داروسازي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده دندانپزشكي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده طب سنتي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده علوم تغذيه و رژيم شناسي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده فناوري‌هاي نوين پزشكي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده مجازي
دانشجويان پذيرفته شده در پرديس بين‌الملل
دانشجويان پذيرفته شده در دوره‌هاي شبانه
دانشجويان پذيرفته‌شده در مقطع دكتراي پژوهشي
كليات دانش‌آموختگان
دانش‌آموختگان دانشكده بهداشت
دانش‌آموختگان دانشكده پرستاري و مامايي
دانش‌آموختگان دانشكده پزشكي
دانش‌آموختگان دانشكده پيراپزشكي
دانش‌آموختگان دانشكده توانبخشي
دانش‌آموختگان دانشكده داروسازي
دانش‌آموختگان دانشكده دندانپزشكي
دانش‌آموختگان دانشكده طب سنتي
دانش‌آموختگان دانشكده علوم تغذيه و رژيم‌ شناسي
دانش‌آموختگان دانشكده فن‌آوري‌هاي نوين پزشكي
دانش‌آموختگان دانشكده مجازي
دانش‌آموختگان پرديس بين‌الملل
دانش‌آموختگان دوره‌هاي شبانه
دانشجويان غيرايراني دانشگاه
دانشجويان ميهمان در دانشگاه
مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
 فصل سوم: پژوهش
شناسنامه فصل سوم
پژوهش دانشگاه در يك نگاه
دانشگاه در جشنواره‌هاي ملي و دانشگاهي
دانشمندان برتر جهان در حوزه پزشكي (يك درصد)
دانشگاه در آخرين ارزشيابي فعاليت‌هاي پژوهشي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور
همايش‌هاي داخلي و بين‌المللي
تأليف كتاب
طرح‌هاي پژوهشي و پايان‌نامه‌هاي دانشجويي
تأمين منابع الكترونيك در دانشگاه
پژوهشگاه‌ها، پژوهشكده‌ها و مراكز تحقيقاتي
نتايج آخرين ارزشيابي وزارت بهداشت از عملكرد مراكز تحقيقاتي
رتبه‌بندي داخلي مراكز تحقيقاتي دانشگاه
هيأت علمي پژوهشي دانشگاه
دانشجويان دكتراي پژوهشي
همكاري دانشگاه با صنعت و جامعه
مركز پژوهش‌هاي علمي دانشجويان و استعدادهاي درخشان
المپياد
انتشارات و علم‌سنجي دانشگاه
ثبت اختراعات و ابداعات
مراكز توسعه تحقيقات باليني
فصل چهارم: بهداشت و درمان
شناسنامه فصل چهارم
تعاريف و مفاهيم خدمات بستري
شاخص‌هاي خدمات بستري
نحوه محاسبه شاخص‌هاي خدمات بستري
كليات خدمات بستري بيمارستان‌‌هاي دانشگاهي
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ امام خميني(ره)-به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ اميراعلم-به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده انستتو كانسر-به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ بهارلو -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ بهرامي -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ رازي -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ روئين‌تن آرش -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ روان‌پزشكي روزبه -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ سينا -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ دكترشريعتي -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ ضيائيان -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ فارابي -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده مركز طبي كودكان -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده مركز قلب تهران -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ جامع زنان تهران (به تفكيك ماه)
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ وليعصر (عج) -به تفكيك ماه
تعاريف و مفاهيم خدمات سرپائي
نحوه محاسبه شاخص‌هاي خدمات سرپائي
كليات خدمات سرپايي بيمارستان‌هاي دانشگاه
مراجعين به درمانگاه‌هاي تخصصي و اورژانس بيمارستان‌هاي دانشگاه
مراجعين به پيراپزشكي و خدمات پيراپزشكي در بيمارستان‌هاي دانشگاه
مراجعين به واحدهاي پاراكلينيك و خدمات پاراكلينيكي بيمارستان‌هاي دانشگاه
خدمات تشخيصي درماني در بيمارستان‌هاي دانشگاه
خدمات ناباروري در بيمارستان‌هاي دانشگاه
احياي قلبي و ريوي در بيمارستان‌هاي دانشگاه
مراجعين و خدمات انجام شده در درمانگاه اورژانس بيمارستان‌هاي دانشگاه
خمات انجام شده در درمانگاه‌ اورژانس و درمانگاه‌هاي تخصصي بيمارستان‌هاي دانشگاه
اهم شاخص‌هاي استخراج شده از خدمات سرپائي بيمارستان‌هاي دانشگاه
خدمات پزشكي درمانگاه‌هاي تخصصي به تفكيك بيمارستان‌
خدمات پيراپزشكي به تفكيك بيمارستان
خدمات واحد تشخيصي درماني به تفكيك بيمارستان
فوت شدگان در بيمارستان‌هاي دانشگاهي
واحدهاي تشخيصي درماني فعال در مناطق تحت پوشش دانشگاه
فصل پنجم: بهداشت
شناسنامه فصل پنجم
جمعيت و مناطق تحت پوشش
مراكز ارائه‌دهنده مراقبت‌هاي اوليه بهداشتي
پزشك خانواده
غربالگري نوزادان
غربالگري دانش‌آموزان
سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس
سلامت خانواده
شاخص‌هاي سلامت مادران
سلامت كودكان
سلامت ميان‌سالان
سلامت سالمندان
سلامت رواني، اجتماعي و پيشگيري از اعتياد
سلامت دهان و دندان
بهبود تغذيه
مبارزه با بيماري‌هاي واگيردار
مبارزه با بيماري‌هاي غيرواگير
مشاركت‌هاي مردمي، پزشكان طرحي
ثبت مرگ و مير
سلامت محيط و بهداشت كار
طرح بسيج سلامت نوروزي
كنترل مواد لبني و كشاورزي
آموزش و ارتقاء سلامت
دارو و تجهيزات پزشكي
طرح جهادي دست‌هاي مهربان
مديريت و كاهش خطر بلايا
مراجعين سرپايي مراكز بهداشتي درماني
فصل ششم: غذا و دارو
شناسنامه فصل ششم
نظارت بر مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي
آزمايش و كنترل مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي
نظارت بر دارو و مواد مخدر
داروخانه‌هاي فعال در مناطق تحت پوشش دانشگاه
داروخانه‌هاي زيرمجموعه دانشكده داروسازي و داروخانه‌هاي بيمارستاني
فصل هفتم: امور رفاهي (دانشجويان و كاركنان)
شناسنامه فصل هفتم
اسكان و خدمات خوابگاهي
اياب و ذهاب دانشجويان
تغذيه دانشجويان
كتابخانه‌هاي خوابگاهي
زيرساخت‌ها و فعاليت‌هاي ورزشي دانشجويان
فعاليت‌هاي فرهنگي و فوق‌برنامه دانشجويي
اعطاي تسهيلات به دانشجويان
پوشش شبكه‌اي خوابگاه‌ها
بهداشت و درمان دانشجويان
فعاليت شوراي انضباطي دانشجويان
امور رفاهي كاركنان و اهم خدمات ارائه شده
فصل هشتم: نيروي انساني و توسعه منابع
شناسنامه فصل هشتم
كليات كاركنان دانشگاه
كاركنان واحدهاي درماني
كاركنان واحدهاي بهداشتي
كاركنان واحدهاي آموزشي
كاركنان واحدهاي پژوهشي
كاركنان ستاد دانشگاه
منابع و اعتبارات دانشگاه
واگذاري‌ها به بخش خصوصي
پروژه‌هاي بزرگ عمراني
اماكن اقامتي كاركنان
توافق نامه بيمه تكميلي
خدمات مهد كودك بخش خصوصي
فصل نهم: فرهنگ، ارتباطات و روابط عمومي
شناسنامه فصل نهم
نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه
برنامه‌هاي فرهنگي
نماز و دانشگاه
روابط عمومي
ارتباط با دانش‌آموختگان دانشگاه
موزه ملي تاريخ علوم پزشكي ايران
فصل دهم: واحدهاي اجرائي ستادي
شناسنامه فصل دهم
بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات
هسته تحقيق و نظر دهي و هيأت اجرايي جذب
هسته گزينش كاركنان
آمار و فناوري اطلاعات
هيأت امنا، شوراي دانشگاه و هيأت رئيسه
فصل يازدهم: حوزه بين‌الملل
شناسنامه فصل دهم
اهم فعاليت‌هاي دانشگاه در حوزه بين‌الملل
رتبه‌بندي‌هاي بين‌المللي
بورس‌ها و مأموريت‌هاي آموزشي خارج كشور
تبليغات و بازاريابي در سطح بين‌المللي
تعاملات علمي در سطح بين‌المللي
تفاهم‌نامه‌هاي بين‌المللي
اعتبار بخشي بين‌المللي
دانشجويان پرديس بين‌الملل
آزمون‌هاي جامع
هيأت علمي و مدرسي پرديس بين‌الملل
پيوست:
پيوست
مركز آمار و فناوري اطلاعات
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران