دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 

سالنامه آماري سال 1394(اطلاعات 1393)

طرح جلد
بسم الله الرحمن الرحيم
شناسنامه
فهرست عناوين
پيام رياست محترم دانشگاه
فصل اول: معرفي دانشگاه
شناسنامه فصل اول
تاريخچه و حوزه‌هاي اصلي مأموريتي
دانشگاه در محور ارائه خدمت‌
دانشگاه در محور توليد و توسعه علم
جمعيت و مناطق تحت پوشش مستقيم دانشگاه
ارتباط با مجموعه‌هاي دانشگاه
مجموعه‌هاي آموزشي، پژوهشي و درماني
فصل دوم: آموزش
شناسنامه فصل دوم
كليات اعضاي هيأت علمي دانشگاه
اعضاي هيأت علمي دانشكده‌ بهداشت
اعضاي هيأت علمي دانشكده‌ پرستاري و مامايي
اعضاي هيأت علمي دانشكده پزشكي
اعضاي هيأت علمي دانشكده‌ پيراپزشكي
اعضاي هيأت علمي دانشكده‌ توانبخشي
اعضاي هيأت علمي دانشكده‌ داروسازي
اعضاي هيأت علمي دانشكده‌ دندانپزشكي
اعضاي هيأت علمي دانشكده‌ طب سنتي
اعضاي هيأت علمي دانشكده علوم تغذيه و رژيم شناسي
اعضاي هيأت علمي دانشكده فناوري‌هاي نوين پزشكي
اعضاي هيأت علمي دانشكده مجازي
اعضاي هيأت علمي پرديس بين‌الملل
اعضاي هيأت علمي شاغل در بيمارستان‌هاي دانشگاه
گروه‌هاي آموزشي مصوب 
كليات دانشجويان دانشگاه
آمار و شاخص‌هاي منتخب آموزشي دانشگاه
دانشجويان دانشكده بهداشت
دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي
دانشجويان دانشكده پزشكي
دانشجويان دانشكده پيراپزشكي
دانشجويان دانشكده توانبخشي
دانشجويان دانشكده داروسازي     
دانشجويان دانشكده دندانپزشكي
دانشجويان دانشكده طب سنتي
دانشجويان دانشكده علوم تغذيه و رژيم‌شناسي
دانشجويان دانشكده فناوري‌هاي نوين پزشكي
دانشجويان دانشكده مجازي
دانشجويان پرديس بين‌الملل
دانشجويان دوره‌هاي شبانه
دانشجويان مقطع دكتراي تخصصي پژوهشي 
كليات دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشگاه علوم پزشكي تهران
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده بهداشت 
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده پرستاري و مامايي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده پزشكي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده پيراپزشكي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده توانبخشي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده داروسازي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده دندانپزشكي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده طب سنتي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده علوم تغذيه و رژيم شناسي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده فناوري‌هاي نوين پزشكي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده مجازي
دانشجويان پذيرفته‌شده در پرديس بين‌الملل
دانشجويان دوره‌هاي شبانه
دانشجويان پذيرفته‌شده در مقطع دكتراي تخصصي پژوهشي 
كليات دانش‌آموختگان دانشگاه
دانش‌آموختگان دانشكده بهداشت
دانش‌آموختگان دانشكده پرستاري و مامايي
دانش‌آموختگان دانشكده پزشكي
دانش‌آموختگان دانشكده پيراپزشكي
دانش‌آموختگان دانشكده توانبخشي
دانش‌آموختگان دانشكده داروسازي
دانش‌آموختگان دانشكده دندانپزشكي
دانش‌آموختگان دانشكده طب سنتي
دانش‌آموختگان دانشكده علوم تغذيه و رژيم شناسي
دانش‌آموختگان دانشكده فناوري‌هاي نوين پزشكي
دانش‌آموختگان دانشكده مجازي
دانش‌آموختگان پرديس بين‌الملل
دانش‌آموختگان دكتراي تخصصي پژوهشي
دانش‌آموختگان دوره‌هاي شبانه
دانشجويان غيرايراني دانشگاه
آموزش مجازي
پذيرفته شدگان آزمون سراسري سال 1393 در دانشگاه
امتحانات نهايي دانش‌نامه تخصصي و فوق‌تخصصي كشور
مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
جشنواره‌هاي آموزشي
المپياد و استعدادهاي درخشان
 فصل سوم: پژوهش
شناسنامه فصل سوم
پژوهش دانشگاه در يك نگاه
رتبه‌بندي ESSENTIAL SCIENCE INDICATORS (ESI)
دانشمندان برتر جهان در حوزه علوم پزشكي (يك درصد)
دانشگاه در آخرين ارزشيابي فعاليت‌هاي پژوهشي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور
مقالات و همايش‌هاي داخلي و بين‌المللي
تأليف كتاب
طرح‌هاي پژوهشي و پايان‌نامه‌هاي دانشجويي
كتابخانه‌هاي تحت نظارت كتابخانه مركزي دانشگاه
تأمين منابع الكترونيك و مجلات علمي دانشگاه
پژوهشگاه‌ها، پژوهشكده‌ها و مراكز تحقيقاتي
رتبه بندي كشوري و دانشگاهي مراكز تحقيقاتي
اعضاي هيأت علمي پژوهشي دانشگاه
دانشجويان دكتراي پژوهشي
ارتباطات و كاربرد نتايج تحقيقات
همكاري دانشگاه با صنعت و جامعه
پژوهش‌هاي علمي دانشجويان
انتشارات و علم سنجي
ثبت اختراعات و ابداعات
توسعه تحقيقات باليني
فصل چهارم: درمان
شناسنامه فصل چهارم
تعاريف و مفاهيم خدمات بستري
شاخص‌هاي خدمات بستري
نحوه محاسبه شاخص‌هاي خدمات بستري
خدمات بستري در بيمارستان‌هاي دانشگاه
ميزان اشغال تخت(درصد تخت روز اشغالي)
متوسط اقامت بيمار(متوسط روز بستري)
نسبت سزارين و زايمان طبيعي
فعاليت گزارش شده در بيمارستان‌هاي دانشگاهي
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ امام خميني(ره)- به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ اميراعلم- به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده انستتو كانسر- به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ بهارلو- به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ بهرامي- به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ جامع بانوان آرش- به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ جامع زنان ياس- به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ دكتر شريعتي- به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ رازي- به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ روان‌پزشكي روزبه- به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ سينا- به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ ضيائيان- به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ فارابي- به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده مركز طبي كودكان- به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده مركز قلب تهران- به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ وليعصر(عج)- به تفكيك ماه
تعاريف و مفاهيم خدمات سرپايي
نحوه محاسبه شاخص‌هاي خدمات سرپايي
خدمات سرپايي بيمارستان‌هاي دانشگاهي
متوسط مراجعه روزانه به اورژانس بيمارستان
متوسط مراجعين اورژانسي روزانه به درمانگاه اورژانس بيمارستان
درصد ارجاع به درمانگاه‌هاي اورژانس از ساير مراكز
مراجعين به درمانگاه‌هاي اورژانس و تخصصي به تفكيك بيمارستان
توزيع مراجعين به اورژانس به تفكيك بيمارستان
خدمات انجام شده در درمانگاه‌ اورژانس و درمانگاه‌هاي تخصصي به تفكيك بيمارستان 
مراجعين اورژانسي بستري شده در بخش‌هاي بستري به تفكيك بيمارستان
مراجعين به پيراپزشك و خدمات پيراپزشكي به تفكيك بيمارستان
توزيع مراجعين به درمانگاه‌هاي تخصصي به تفكيك بيمارستان
توزيع مراجعين به پيراپزشكان به تفكيك بيمارستان
توزيع خدمت به بيماران توسط پيراپزشكان به تفكيك بيمارستان
مراجعين به واحدهاي پاراكلينيكي به تفكيك بيمارستان
مراجعين به واحدهاي تشخيصي درماني(پرتونگاري) به تفكيك خدمت
خدمات واحد تشخيصي درماني به تفكيك بيمارستان طي سال 1393
خدمات ناباروري (IVF) در بيمارستان‌هاي دانشگاهي
احياي قلبي و ريوي (CPR) در بيمارستان‌هاي دانشگاهي
فوت‌شدگان در بيمارستان‌هاي دانشگاهي
واحدهاي تشخيصي درماني تحت نظارت دانشگاه
اجراي طرح تحول نظام سلامت در دانشگاه
بيمارستان‌هاي معين دانشگاه
اعمال جراحي و پيوند اعضاء
عملكرد بخش‌هاي مراقبت‌هاي ويژه بيمارستان‌هاي دانشگاهي
فصل پنجم: بهداشت
شناسنامه فصل پنجم
جمعيت و مناطق تحت پوشش
مراكز ارائه ‌دهنده مراقبت‌هاي اوليه بهداشتي
پزشك خانواده
مراجعين سرپائي مراكز بهداشتي درماني
غربالگري نوزادان
بيماريهاي مزمن تنفسي
سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس
سلامت خانواده
شاخص‌هاي سلامت مادران
سلامت كودكان و شاخص‌هاي مراقبت كودك سالم
سلامت ميانسالان
سلامت سالمندان
سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد
سلامت دهان و دندان
بهبود تغذيه
ثبت سرطان
مبارزه با بيماري‌هاي واگيردار
پيشگيري و مبارزه با بيماري‌هاي غير واگير
مشاركت‌هاي مردمي، پزشكان طرحي اشتغال و آموزش بهورزان
ثبت مرگ و مير
سلامت محيط و بهداشت كار
شاخص‌هاي بهداشت محيط در منطقه تحت پوشش دانشگاه
كنترل نان و نمك مصرفي
ادغام بهداشت مواد غذايي در نظام شبكه (روستايي)
طرح «بسيج سلامت نوروزي»
كنترل مواد لبني و كشاورزي
برنامه بهداشت كشاورزي
برنامه كنترل و حذف و كاهش گرد و غبار سيليس
تأمين روشنايي مطلوب در محيط كار
مديريت بهداشت حرفه‌اي در مراكز بهداشتي‌درماني و بيمارستان‌ها
تشديد بازديد كارگاهي و بهينه‌سازي سيستم نظارت بهداشت حرفه‌اي
بررسي مشاغل سخت و زيان آور در كميته بدوي و تجديد نظر استان تهران
آموزش و ارتقاء سلامت
دارو و تجهيزات پزشكي
طرح جهادي دستهاي مهربان ويزيت رايگان بيماران در مناطق حاشيه محروم تهران
مديريت و كاهش خطر بلايا
ارائه خدمات سرپايي در مراكز بهداشتي درماني تحت پوشش دانشگاه
فصل ششم: غذا و دارو
شناسنامه فصل ششم
نظارت بر مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي
آزمايش و كنترل مواد غذايي،‌ آرايشي و بهداشتي
نظارت بر دارو و مواد مخدر
تجهيزات پزشكي
داروخانه‌هاي فعال در مناطق تحت پوشش دانشگاه
داروخانه‌هاي زيرمجموعه دانشكده داروسازي و داروخانه‌هاي بيمارستاني
فصل هفتم: امور رفاهي (دانشجويان و كاركنان)
شناسنامه فصل هفتم
اسكان و خدمات خوابگاهي
كتابخانه‌هاي خوابگاهي
اياب و ذهاب دانشجويان
پوشش شبكه‌اي خوابگاه‌ها
تغذيه دانشجويان
زيرساخت‌ها و فعاليت‌هاي ورزشي
عملكرد دانشگاه در حوزه ورزش
امور رفاهي كاركنان و اهم خدمات ارائه شده 
شوراي انظباطي دانشجويان 
فصل هشتم: حوزه بين‌الملل
شناسنامه فصل هشتم
كليات كاركنان دانشگاه
كاركنان حوزه‌هاي خدمتي دانشگاه
منابع و پشتيباني
اعتبارات
واگذاري‌ها به بخش خصوصي
طرح‌هاي عمراني
خيرين سلامت
فصل نهم: نيروي انساني و توسعه 
شناسنامه فصل نهم
برنامه‌هاي فرهنگي
نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري
روابط عمومي دانشگاه
ارتباط با دانش‌آموختگان
موزه ملي تاريخ علوم پزشكي ايران
فصل دهم: فرهنگ، ارتباطات و روابط عمومي
شناسنامه فصل دهم
بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات
هسته تحقيق و نظر دهي و هيأت اجرايي جذب
هسته گزينش كاركنان
آمار و فناوري اطلاعات
هيأت امناي دانشگاه
شوراي دانشگاه
هيأت رئيسه دانشگاه
فصل يازدهم: واحدهاي اجرائي - ستادي
شناسنامه فصل يازدهم
اهم فعاليت‌هاي دانشگاه در حوزه بين‌الملل
رتبه‌بندي‌هاي بين‌المللي
بورس‌ها و مأموريت‌هاي آموزشي خارج كشور
تبليغات و بازاريابي در سطح بين‌المللي
تعاملات علمي در سطح بين‌المللي
تفاهم نامه‌ها و توافق‌نامه‌هاي بينالمللي
اعتباربخشي بين‌المللي
آزمون‌هاي جامع
هيأت‌علمي و مدرسين پرديس بين‌الملل
پايان‌نامه‌ها و طرح‌هاي تحقيقاتي
مجموعه‌هاي اداري و آموزشي پرديس بين‌الملل
امكانات كتابخانه‌اي پرديس بين‌الملل
اسكان دانشجويان پرديس بين‌الملل
مركز آمار و فناوري اطلاعات
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران