دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 

سالنامه آماري سال 1396(اطلاعات 1395)

طرح جلد
بسم الله الرحمن الرحيم
شناسنامه
فهرست عناوين
پيام رياست محترم دانشگاه
فصل اول: معرفي دانشگاه
شناسنامه فصل اول
تاريخچه و معرفي دانشگاه
حوزه‌هاي اصلي مأموريتي دانشگاه
دانشگاه در محور ارائه خدمت‌
دانشگاه در محور توليد و توسعه علم
جمعيت و مناطق تحت پوشش مستقيم دانشگاه
ارتباط با مجموعه‌هاي دانشگاه
مجموعه‌هاي آموزشي، پژوهشي و درماني دانشگاه
فصل دوم: آموزش
شناسنامه فصل دوم
دانشگاه در حوزه آموزش
كليات اعضاي هيأت علمي دانشگاه
اعضاي هيأت علمي دانشكده‌ بهداشت
اعضاي هيأت علمي دانشكده‌ پرستاري و مامايي
اعضاي هيأت علمي دانشكده پزشكي
اعضاي هيأت علمي دانشكده‌ پيراپزشكي
اعضاي هيأت علمي دانشكده‌ توانبخشي
اعضاي هيأت علمي دانشكده‌ داروسازي
اعضاي هيأت علمي دانشكده‌ دندانپزشكي
اعضاي هيأت علمي دانشكده‌ طب سنتي
اعضاي هيأت علمي دانشكده علوم تغذيه و رژيم شناسي
اعضاي هيأت علمي دانشكده فناوري‌هاي نوين پزشكي
اعضاي هيأت علمي دانشكده مجازي
اعضاي هيأت علمي مركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
اعضاي هيأت علمي پرديس بين‌الملل
اعضاي هيأت علمي شاغل در بيمارستان‌هاي دانشگاه
كليات دانشجويان دانشگاه
آمار و شاخص‌هاي منتخب آموزشي دانشگاه
دانشجويان دانشكده بهداشت
دانشجويان دانشكده پرستاري و مامايي
دانشجويان دانشكده پزشكي
دانشجويان دانشكده پيراپزشكي
دانشجويان دانشكده توانبخشي
دانشجويان دانشكده داروسازي
دانشجويان دانشكده دندانپزشكي
دانشجويان دانشكده طب سنتي
دانشجويان دانشكده علوم تغذيه و رژيم‌شناسي
دانشجويان دانشكده فناوري‌هاي نوين پزشكي
دانشجويان دانشكده مجازي
دانشجويان پرديس بين‌الملل
دانشجويان دوره‌هاي شبانه
دانشجويان مقطع دكتراي تخصصي پژوهشي 
كليات دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشگاه علوم پزشكي تهران
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده بهداشت 
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده پرستاري و مامايي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده پزشكي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده پيراپزشكي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده توان‌بخشي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده داروسازي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده دندانپزشكي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده طب سنتي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده علوم تغذيه و رژيم شناسي
دانشجويان پذيرفته‌شده در دانشكده فناوري‌هاي نوين پزشكي
دانشجويان پذيرفته شده در دانشكده مجازي
دانشجويان پذيرفته شده در پرديس بين‌الملل
دانشجويان پذيرفته شده در مقطع دكتراي تخصصي پژوهشي 
دانشجويان دوره‌هاي شبانه
كليات دانش‌آموختگان دانشگاه
دانش‌آموختگان دانشكده بهداشت
دانش‌آموختگان دانشكده پرستاري و مامايي
دانش‌آموختگان دانشكده پزشكي
دانش‌آموختگان دانشكده پيراپزشكي
دانش‌آموختگان دانشكده توان‌بخشي
دانش‌آموختگان دانشكده داروسازي
دانش‌آموختگان دانشكده دندانپزشكي
دانش‌آموختگان دانشكده طب سنتي
دانش‌آموختگان دانشكده علوم تغذيه و رژيم شناسي
دانش‌آموختگان دانشكده فناوري‌هاي نوين پزشكي
دانش‌آموختگان دانشكده مجازي
دانش‌آموختگان پرديس بين‌الملل
دانش‌آموختگان دكتراي تخصصي پژوهشي
دانش‌آموختگان دوره‌هاي شبانه
دانشجويان غيرايراني دانشگاه
دستياران دانشگاه
آموزش مجازي
مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشكي
جشنواره‌هاي آموزشي
المپياد و استعدادهاي درخشان
تسهيلات بنياد ملي نخبگان
دانشجويان نمونه كشوري و عملكرد دانشجويان در آزمون‌هاي علوم پايه و پيش‌كارورزي
امتحانات نهايي دانش‌نامه تخصص
 فصل سوم: پژوهش
شناسنامه فصل سوم
پژوهش دانشگاه در يك نگاه
اعضاء هيأت علمي پژوهشي دانشگاه
توليد و انتشار مقالات
تشويق مقالات
ارائه خدمات مشاوره‌اي بهبود كيفيت نگارش مقالات
برگزاري كارگاه‌هاي توانمند سازي نگارش علمي مقالات
علم سنجي اعضاء هيأت علمي دانشگاه
شاخص H (H-INDEX) دانشكده‌هاي دانشگاه
مصوبات شوراي انتشارات
تأليف كتاب
ثبت اختراعات و ابداعات (پتنت‌ها)
طرح‌هاي تحقيقاتي
اعتبارات ويژه پژوهشي دانشگاه
دانشمندان برتر جهان در حوزه علوم پزشكي (يك درصد)
رتبه‌بندي ESI
نتايج آخرين ارزشيابي فعاليت‌هاي پژوهشي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور
دانشگاه در جشنواره‌هاي دانشگاهي و ملي
ارزشيابي مراكز تحقيقاتي دانشگاه در آخرين ارزشيابي وزارت بهداشت
امكانات و منابع كتابخانه‌ها
تأمين منابع الكترونيك در دانشگاه
مجلات علمي دانشگاه
پژوهشگاه‌ها، پژوهشكده‌ها و مراكز تحقيقاتي
آزمايشگاه جامع تحقيقات دانشگاه
دانشجويان دكتراي تخصصي پژوهشي
همكاري دانشگاه، صنعت و جامعه
پژوهش‌هاي علمي دانشجويان
توسعه تحقيقات باليني
ارزشيابي مراكز توسعه تحقيقات باليني دانشگاه
فصل چهارم: درمان
شناسنامه فصل چهارم
تعاريف و مفاهيم خدمات بستري در بيمارستان‌هاي دانشگاهي
نحوه محاسبه شاخص‌هاي بستري
كليات مربوط به خدمات بستري در بيمارستان‌هاي دانشگاهي
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ امام خميني(ره)-به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ اميراعلم-به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ بهارلو -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ بهرامي -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ آرش -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ دكتر شريعتي -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ رازي -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ روانپزشكي روزبه -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ سينا -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ ضيائيان -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ فارابي -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده مركز طبي كودكان -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده مركز قلب تهران -به تفكيك ماه
فعاليت گزارش شده بيمارستان‌ ياس -به تفكيك ماه
تعاريف و مفاهيم خدمات سرپايي بيمارستان‌هاي دانشگاهي
نحوه محاسبه شاخص‌هاي خدمات سرپايي
كليات گزارش خدمات سرپايي در بيمارستان‌هاي دانشگاهي
توزيع مراجعين به درمانگاه اورژانس به تفكيك بيمارستان
توزيع مراجعين به درمانگاه‌‌هاي اورژانس به تفكيك سطوح ترياژ و بيمارستان
توزيع ترخيص بيماران از درمانگاه‌‌هاي اورژانس به تفكيك بيمارستان
مراجعين اورژانسي بستري‌شده در بخش‌هاي بستري به تفكيك بيمارستان
تعداد و درصد ارجاع به درمانگاه‌هاي اورژانس از ساير مراكز
متوسط مراجعه روزانه به درمانگاه‌هاي اورژانس بيمارستان
متوسط مراجعه روزانه اورژانسي به درمانگاه‌هاي اورژانس بيمارستان
اعمال جراحي سرپايي انجام‌شده در درمانگاه‌هاي اورژانس و تخصصي به تفكيك بيمارستان
مراجعين به درمانگاه‌هاي اورژانس و تخصصي و فوق تخصصي و پاراكلينيك بيمارستان
مراجعين به درمانگاه‌هاي تخصصي و اورژانس به تفكيك بيمارستان
توزيع مراجعين به درمانگاه‌هاي تخصصي به تفكيك بيمارستان
مراجعين به واحدهاي تشخيصي درماني به تفكيك بيمارستان
مراجعين به پاراكلينيك‌ها به تفكيك بيمارستان
مراجعين به واحدهاي تشخيصي درماني (آزمايشگاه) به تفكيك بيمارستان
مراجعين به واحدهاي تشخيصي درماني(پرتونگاري) به تفكيك بيمارستان
مراجعين به واحدهاي تشخيصي درماني (پزشكي هسته‌اي) به تفكيك بيمارستان
درمانگاه‌هاي كلينيك ويژه بيمارستان‌هاي دانشگاه
فوت شدگان در بيمارستان‌هاي دانشگاهي
عملكرد بخش‌هاي مراقبت‌هاي ويژه در بيمارستان‌هاي دانشگاه
پيوند اعضاء
واحدهاي تشخيصي درماني فعال در مناطق تحت پوشش دانشگاه
اجراي طرح تحول نظام سلامت در دانشگاه
فصل پنجم: بهداشت
شناسنامه فصل پنجم
جمعيت و مناطق تحت پوشش
مراكز ارائه دهنده مراقبت‌هاي اوليه بهداشتي
پزشك خانواده
مراجعين سرپائي مراكز بهداشتي درماني
اشتغال و آموزش بهورزان
سلامت نوجوانان، جوانان و مدارس
باروري سالم و جمعيت
شاخص‌هاي سلامت مادران
سلامت كودكان و شاخص‌هاي مراقبت كودك سالم
سلامت ميان‌سالان
سلامت سالمندان
سلامت رواني، اجتماعي و اعتياد
سلامت دهان و دندان
مبارزه با بيماري‌هاي واگيردار
فعاليت‌هاي پايگاه مراقبت بهداشت مرزي مستقر در فرودگاه بين‌المللي امام خميني (ره)
سلامت محيط و بهداشت كار
شاخص‌هاي بهداشت محيط در منطقه تحت پوشش دانشگاه
كنترل نان و نمك مصرفي
طرح بسيج سلامت نوروزي
كنترل مواد لبني و كشاورزي
برنامه بهداشت كشاورزي
برنامه كنترل و حذف و كاهش گرد و غبار سيليس
برنامه تأمين روشنايي مطلوب محيط كار
برنامه بهداشت حرفه‌اي در مراكز بهداشتي‌درماني و بيمارستان‌ها
تشديد بازديد كارگاهي و بهينه‌سازي سيستم نظارت بهداشت حرفه‌اي
بررسي مشاغل سخت و زيان‌آور در كميته بدوي و تجديد نظر استان تهران
آموزش و ارتقاء سلامت
دارو و تجهيزات پزشكي
طرح جهادي دست‌هاي مهربان
مديريت و كاهش خطر بلايا
آشنايي با واحدهاي عملياتي شبكه‌هاي بهداشت و درمان
خدمات سرپايي به مراجعين مراكز بهداشتي درماني
فصل ششم: غذا و دارو
شناسنامه فصل ششم
نظارت بر مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي
آزمايشگاه كنترل مواد غذايي،‌ آرايشي و بهداشتي
نظارت بر امور دارويي و مواد مخدر
داروخانه‌هاي فعال در مناطق تحت پوشش دانشگاه
تجهيزات پزشكي
داروخانه‌هاي زيرمجموعه دانشكده داروسازي و داروخانه‌هاي بيمارستاني
فصل هفتم: امور رفاهي (دانشجويان و كاركنان)
شناسنامه فصل هفتم
اسكان و خدمات خوابگاهي
كتابخانه‌هاي خوابگاهي
اياب و ذهاب دانشجويان
پوشش شبكه‌اي خوابگاه‌ها
تغذيه و نظارت بر امور مرتبط با تغذيه دانشجويان
كانون‌هاي فرهنگي هنري و مذهبي
انجمن‌هاي دانشجويي
كرسي‌هاي آزاد انديشي و فعاليت‌هاي فرهنگي و فوق برنامه دانشجويي
اعتبارات، تسهيلات رفاهي و كار دانشجويي
بهداشت و درمان دانشجويان
فعاليت‌هاي مركز بهداشت و درمان دانشجويان (درمانگاه كوي دانشگاه)
سومين جشنواره دانشجويي ابن سينا
اماكن اقامتي و خدمات رفاهي ارائه شده به كاركنان دانشگاه
توافقنامه بيمه تكميلي
تسهيلات نقدي ارائه شده به دانشجويان
اهم تفاهم‌نامه‌هاي رفاهي
زيرساخت‌ها و فعاليت‌هاي ورزشي دانشگاه
فصل هشتم: روابط بين‌الملل و اعتبار بخشي
شناسنامه فصل هشتم
دانشجويان غيرايراني دانشگاه
اعتبار بخشي بين‌المللي
تفاهمنامه‌هاي بين‌المللي دانشگاه
جذب اساتيد برجسته بين‌المللي
دانشگاه در برنامه‌هاي بين‌المللي
رتبه‌بندي‌هاي بين‌المللي
بورس‌ها و مأموريت‌هاي آموزشي خارج كشور
تعاملات علمي در سطح بين‌المللي
تبليغات و بازاريابي
تطبيق و متناسب‌سازي برنامه‌هاي آموزشي
طرح EDUCATIONIRAN
فصل نهم: منابع و پشتيباني
شناسنامه فصل نهم
كليات كاركنان غير هيأت علمي دانشگاه
كاركنان حوزه آموزش
كاركنان حوزه پژوهش
كاركنان حوزه بهداشت
كاركنان حوزه درمان
كاركنان حوزه غذا و دارو
كاركنان حوزه دانشجويي فرهنگي
كاركنان حوزه بين‌الملل
كاركنان حوزه مديريتي ستادي
كاركنان ماده 88 (مشمول قراردادهاي ماده 88)
بودجه و اعتبارات
برون‌سپاري
پروژه‌هاي عمراني دانشگاه
تجهيزات پزشكي
نظام پيشنهادها
امور رفاهي كاركنان
فصل دهم: فرهنگ، ارتباطات و روابط عمومي
شناسنامه فصل دهم
برنامه‌هاي فرهنگي
مساجد و نمازخانه‌هاي دانشگاه
فعاليت‌هاي فرهنگي اعضاي هيأت علمي دانشگاه
نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري
روابط عمومي دانشگاه
ارتباط با دانش‌آموختگان
موزه ملي تاريخ علوم پزشكي ايران
فصل يازدهم: واحدهاي اجرائي - ستادي
شناسنامه فصل يازدهم
بازرسي، ارزيابي عملكرد و پاسخگويي به شكايات 
هسته تحقيق و نظر دهي و هيأت اجرايي جذب
شوراي انضباطي دانشجويان
هسته گزينش كاركنان
آمار و فناوري اطلاعات
هيأت امناء، شوراي دانشگاه، هيأت رئيسه
مركز آمار و فناوري اطلاعات
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران