دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران
 

اخبار دانشگاه

آرشيو خبر »»
كارگاه سه روزه «نحوه تكميل فرم‌هاي آماري و كنترل اطلاعات آنها» توسط واحد آمار مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه برگزار شد
1389/2/19

مديريت آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه به منظور توانمندسازي و ارتقاي سطح علمي مسئولين محترم مدارك پزشكي و كارشناسان آمار بيمارستان‌هاي تحت پوشش دانشگاه، دوره آموزشي «نحوه تكميل فرم‌هاي آماري و كنترل اطلاعات آنها» را طي سه روز برگزار نمود . توضيح اينكه اين كارگاه تحت نظارت معاونت محترم تحقيقات و فنآوري دانشگاه و همكاري معاونت محترم سلامت دانشگاه و حمايت معاونت محترم توسعه و برنامه ريزي دانشگاه برگزار شده است به شركت كنندگان در كارگاه گواهي مربوطه از سوي معاونتهاي مجري كارگاه اعطا شده همچنين امكان بهره‌برداري از ساعات آموزشي در پرونده پرسنلي شركت كنندگان فراهم آمده است .
مركز آمار و فناوري اطلاعات
دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران