• 99/11/07

زیر خدمات صدور گواهی شروع طرح، پایان طرح و معافیت از طرح دانش آموختگان رشته های پزشکی، پیراپزشکی و پیام آوران بهداشت

  • تقسیم و توزیع نیروهای پزشک در سطح دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور(18041014100)

     

  • صدور گواهی وضعیت خدمت (پایان طرح) در توزیع پزشکان(16031014101)

     

  • صدور معرفی نامه در توزیع پزشکان(16031014102)

     

  • صدور گواهی معافیت(11021014103)