• 99/11/07

زیرخدمات ارائه پروانه به موسسات سلامت

 • صدور پروانه موسسات پزشکی(16021013000)

   

 • تمدید پروانه موسسات پزشکی(16021013101)

   

 • ابطال پروانه موسسات پزشکی بر اساس تقاضای موسسه پزشکی(16021013102)

   

 • اصلاحات مورد براساس تقاضای موسسه پزشکی(16021013103)
   
 • لغو بر اساس زمان بندی تعیین شده در قراردادتاسیس به دلیل عدم معرفی ملک و تاخیر در ارائه مدارک لازم(16021013104)