• 99/11/07

زیرخدمات اعتبار بخشی موسسات سلامت

 • نظارت بر ادارت نظارت بر درمان دانشگاه های علوم پزشکی کشور(16031012100)

   

 • بازدیدهای دوره ای و موردی از مراکز و موسسات ارائه دهنده خدمات تشخیصی و درمانی(16021012102)

   

 • نظارت بر حسن اجرای برنامه تحول نظام سلامت در مراکز تابعه دانشگاه های علوم پزشکی کشور(16041012101)

   

 • رسیدگی و پاسخگویی به شکایات مردمی(16061012103)

   

 • برگزاری سمینارها و کارگاههای آموزشی کشوری جهت توانمندسازی ارزیابان کشوری(18051012104)

   

 • اجراء و مشارکت در طرح ها و پروژه های تحقیقاتی به منظور ارتقاء سلامت در سطح کشور(16051012105)