• 10 فروردین 1402

دسترسی با كارشناس آمار

كارشناسان آمار مديريت آمار و فناوری اطلاعات دانشگاه، در مورد آمار و اطلاعات مورد نياز شما از راه‌هاي زير آماده پاسخ‌گويي هستند:

 

نشانی: بلوار كشاورز، نبش خيابان قدس، سازمان مركزی دانشگاه علوم پزشكی تهران، طبقه دوم، كدپستی: 1417653761

تلفن: 81633102

دورنگار: 81633125

پست‌الكترونيكی: stat@tums.ac.ir