• 99/11/07

زیرخدمات خدمات آموزشی دانشجویان دانش آموختگان علوم پزشکی (18041027000)

 • ایجاد راه اندازی و گسترش رشته های تخصصی ، دوره های فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی

   

 • تدوین برنامه های آموزشی رشته های تخصصی ، دوره های فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی

   

 • بازنگری برنامه های آموزشی رشته های رشته های تخصصی ، دوره های فوق تخصصی و تکمیلی تخصصی

   

 • تصویب و ابلاغ برنامه ها به دانشگاه های علوم پزشکی و مؤسسات اجرائی مرتبط

   

 • بررسی درخواست های انتقال ، تغییر رشته و جابجایی دستیاران دندانپزشکی