• 10 فروردین 1402

نحوه و کیفیت اطلاع رسانی خدمات

اعتبار بخشی موسسات سلامت(16021012000)                                                       معرفی خدمت                                    زیر خدمات

لینک دسترسی به خدمت      پست الکترونیک      81454689


ارائه پروانه به موسسات سلامت(61021013000)                                                      معرفی خدمت                                   زیر خدمات

لینک دسترسی به خدمت      پست الکترونیک      81454752


صدور گواهی شروع طرح،پایان طرح و معافیت از طرح دانش آموختگان                          معرفی خدمت                               زیر خدمات

رشته ها پزشکی،پیراپزشکی و پیام آوران بهداشت(16031014000)

لینک دسترسی به خدمت      پست الکترونیک      81455369


ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت(18081015000)                             معرفی خدمت  

لینک دسترسی به خدمت      پست الکترونیک      81452993                                    


سرویس های کدگذاری سلامت(16061022000)                                                       معرفی خدمت

لینک دسترسی به خدمت      پست الکترونیک      81453689


صدور کارت بهداشت اصناف(16041017000)                                                           معرفی خدمت

لینک دسترسی به خدمت      پست الکترونیک      81455528


نظارت بهداشتی بر اماکن(16041018000)                                                                معرفی خدمت

لینک دسترسی به خدمت      پست الکترونیک      81455528


ثبت و طبقه بندی علل مرگ(10031019000)                                                            معرفی خدمت

لینک دسترسی به خدمت      پست الکترونیک      81454216


ثبت،نگهداری و به روز رسانی پرونده الکترونیک سلامت(16021020000)                       معرفی خدمت

لینک دسترسی به خدمت      پست الکترونیک      81454216


پاسخگویی به شکایات مردمی در حوزه سلامت(190)(16061012103)                           معرفی خدمت

لینک دسترسی به خدمت      پست الکترونیک      190


ارزشیابی مدارک تحصیلی دانش آموختگان خارج از کشور(18041023000)                      معرفی خدمت

لینک دسترسی به خدمت      پست الکترونیک      81452351_81455464


آموزش مستمر جامعه پزشکی(18051024000)                                                           معرفی خدمت                        

لینک دسترسی به خدمت      پست الکترونیک      81452405_81452397


ارزشیابی بخش های آموزشی دستیار دانشگاه های علوم پزشکی(18041025000)            معرفی خدمت

لینک دسترسی به خدمت      پست الکترونیک      81452244_81452181


ثبت نام الکترونیکی آزمون های علوم پزشکی(18041026000)                                      معرفی خدمت                                      زیر خدمات

لینک دسترسی به خدمت      پست الکترونیک      66582343


خدمات آموزشی دانشجویان دانش آموختگان علوم پزشکی(18041027000)                   معرفی خدمت                                      زیر خدمات

لینک دسترسی به خدمت      پست الکترونیک      81452544    3000879812  


جذب اعضای هیات علمی(10031028000)                                                                معرفی خدمت                                      زیر خدمات

لینک دسترسی به خدمت      پست الکترونیک      81452336_81452266