• 99/11/07

زیر خدمات ثبت نام الکترونیکی آزمون های علوم پزشکی

  • ثبت نام و برگزاری آزمون

     

  • اعلام نتایج آزمون ها و رسیدگی به شکایات داوطلبان آزمون ها

     

  • ارزشیابی کلیه آموزهای علوم پزشکی

     

  • برگزاری آزمون دستیاری دندانپزشکی