• 99/12/07

همکاران

رديف

نام

نام خانوادگي

عنوان پست

تلفن تماس

1

دكتر سيد سينا

مرعشي‌شوشتري

مدير آمار و فناوري اطلاعات دانشگاه

81633102

2

کوروش

محسنی لياسی

معاون آمار و فناوری اطلاعات

81633135

3

دکتر عليرضا

زرين آرا

مشاور آمار

81633105

4

شيرين

معظمي‌گودرزي

رئيس اداره فناوري اطلاعات

81633244

5

رامين

محبي‌يدالهي

رئيس اداره امور رايانه و توسعه شبكه

81633012

6

حميدرضا

اباذري

رئيس اداره آمار

81633127

7

زهرا

ابراهيمي

كارشناس آمار

81633113

8

ناهيد

ابراهيمي

رئيس اداره امور عمومی

81633102

9

محمد

اميری

کارشناس مسئول آمار

81633282

10

فاطمه

باتمانقليچ

كارشناس رايانه

66499712

11

معصومه

جعفري

كارشناس رايانه

81633109

12

پريسا

خطير

كارشناس رايانه

81633231

13

مهدي

ديني‌خضري

راهبر امور رايانه‌اي

81633015

14

معصومه

رجب‌زاده

كارشناس اطلاع رساني

66495936

15

احسان

رزاقي‌نائيني

كارشناس مسئول آمار

81633112

16

زهرا

زندش

كارشناس رايانه

81633252

17

محمدجواد

سروش

كارشناس رايانه

81633229

18

آنيتا

سيد مجرد قمي

كارشناس رايانه

81633150

19

عليرضا

شادپور

كارشناس شبكه

66499712

20

شبنم

شادپور

كارشناس رايانه

66499712

21

حليمه

شاه علی

كارشناس رايانه

81633139

22

سميه

شفقتي

كارشناس رايانه

66495936

23

دکتر ژاله

شوشتريان‌ملاك

رئيس اداره تحقيق و توسعه

81633026

24

الهه

صباغيان

کارشناس رايانه

81633078

25

حسين

عرب

راهبر امور رايانه‌اي

81633204

26

الهه

فرقداني

كارشناس آمار

81633107

27

بهروز

قاسمي

كارشناس مسئول امور رايانه

66499712

28

مهدی

کريمی

كارشناس رايانه

81633119

29

ساناز

كيانپور

كارشناس رايانه

66499713

30

حسن

گرجي‌ولوكلايي

كارشناس شبكه

81633009

31

آرش

گودرزی

 

 

32

مريم

لطاني

كارشناس مسئول امور رايانه

66499713

33

محمد

نادرخانی

 متصدی امور دفتری

64053317